• Rýchlosť pohybu častíc v látke najviac závisí od jej:
  • Ako nazývame prenikanie častíc jednej látky do druhej?
  • V rovnovážnej polohe častíc platí:
  • K dôkazom neusporiadaného pohybu častíc nepatrí:
  • Aká teplota je začiatkom termodynamickej teplotnej stupnice?
  • 0°C zodpovedá približne teplota:
  • 400 K zodpovedá približne teplota:
  • Akú teplotu priraďujeme rovnovážnemu stavu vody a nas. pary?
  • Kto zaviedol termodynamickú teplotnú stupnicu?
  • Ako sa navonok prejaví zmena vnútornej energie?