• Ak umocňujeme kladné číslo, výsledkom je
  • Ak umocňujeme záporné číslo, ktoré má nepárny exponent, výsledkom je
  • Ak umocňujeme záporné číslo, ktoré má párny exponent, výsledkom je
  • Ak a > 0, n – ľubovoľný exponent,
  • a° =
  • Predpona kilo =
  • Ak a je záporné a mocniteľ je párny,
  • Ak a je záporné a mocniteľ je nepárny,
  • Predpona yotta =
  • Predpona exa =