• Interkultúrna komunikácia je:
  • Strach zo všetkého, čo pochádza z cudziny:
  • Nacionalizmus znamená:
  • Nepriateľský postoj k židom nazývame:
  • Národ je:
  • Konzervatívna kultúra sa vyznačuje
  • Národnosť sa vyznačuje:
  • Kultúra na okraji spoločnosti sa nazýva:
  • Jednotný jazyk, mravy a normy nazývame:
  • Negatívne postoje k odlišným ľuďom :