• Kto nemôže uzatvoriť manželstvo?
  • Snúbenci musia uzatvoriť manželský sľub pred......
  • Koľko rokov musia snúbenci dovŕšiť, aby mohli uzatvoriť manželstvo?
  • Súd môže povoliť manželstvo aj osobám, ktoré dovŕšili
  • Ako sa nazýva sobáš uzatvorený v istej cirkvi?
  • Práva a povinnosti v manželstve platia
  • O záležitostiach týkajúcich sa rodiny rozhoduje
  • Manželstvo zaniká prirodzene vtedy, keď
  • Výšku výživného na dieťa stanovuje
  • V prípade, že rodič výživné na dieťa neplatí, môže mu súd