• Za lineárnu funkciu považujeme každú funkciu..../ktorá je daná tvarom
  • O konštantnej funkcii hovoríme, ak v predpise lineárnej funkcie
  • O priamej úmernosti hovoríme vtedy, ak lineárna funkcia je vyjadrená tvarom
  • Grafom lineárnej funkcie je vždy
  • Funkcia f je rastúca, ak pre všetky x1, x2 ϵ Df platí:
  • Funkcia f jeklesajúca, ak pre všetky x1, x2 ϵ Df platí:
  • Funkcia f je prostá práve vtedy, ak pre všetkiy x1,x2 ϵ Df platí:
  • Funkcia daná predpisom y = ax + b je rastúca pre
  • Funkcia daná predpisom y = ax + b je klesajúca pre
  • Funkcia daná predpisom y = ax + b nie je prostá, ak