• Ako dlho existuje približne planéta Zem?
  • Kedy sa stala krajinná sféra prostredím pre život?
  • Čím sa vyznačuje etepa vo vývine Zeme haplogea?
  • Čím sa vyznačuje noogea?
  • Čím sa vyznačuje biogea?
  • Ktorá veda má dominantné postavenie pri štúdiu krajinného prostredia?
  • Kde kladieme ekologicky zdôvodnenú hornú hranicu krajinnej sféry Zeme?
  • Aká je výška ozonosféry nad zemským povrchom?
  • Z akých jednotiek sa skladajú komplexy planetárnej dimenzie?
  • Čím sa vyznačuje chemogea?