• Ktorým slovenským slovom môžeme nahradiť pojem komunikácia?
  • Ktorí ľudia používajú Braillovo písmo?
  • Mimiku, gestikuláciu, postoj a vzdialenosť od hovoriaceho zahŕňa
  • Keď dosiahneme v komunikácii cieľ, hovoríme o
  • Kto hovorí posunkovou rečou?
  • Aký je opak ústnej komunikácie?
  • Ak v komunikácii vyjadríme svoj odmietavý postoj, no ohľaduplným spôsobom, hovoríme o
  • Mimika je komunikácia pomocou
  • Verbálna komunikácia označuje komunikáciu pomocou
  • Čo je opakom súkromnej komunikácie?