• Kombinatorika je časť matematika, ktorá nerieši úlohy typu
  • Ak sa jednotlivé triedy vzájomne vylučujú, hovoríme, že sú
  • Pri riešení kombinatorických úloh používamé základné pravidlá
  • Určovaním pravdepodobnosti náhodných udalostí sa zaoberá oblasť matematiky, ktorú voláme
  • Podiel početnosti určitej udalosti a celkového počtu náhodných pokusov voláme
  • Súbor, ktorý je predmetom štatistického zisťovania, voláme
  • Rozsah súboru
  • Ak prvky súboru usporiadame podľa veľkosti istého znaku, prostrednú hodnotu voláme
  • Najčastejšie vyskytujúca sa hodnota v štatistickom súbore je
  • Ak má nejaký pokus n rovnako pravdepodobných možných výsledkov a pre k z nich nastane udalosť A, pravdepodobnosť udalosti A môžeme vyjadriť