• Postup pri rozdelení režijných nákladov na kalkulačnú jednicu sa nazýva?
  • Ak podnik vyrába len 1 druh výrobku, na rozvrhnutie nákladov použije:
  • Ak podnik vyrába drevené skrine a plastové stoličky, na rozvrhnutie režijných nákladov použije?
  • Koľko % z režijných nákladov pripadne na každý druh výkonu podľa zvolenej základe vyjadruje?
  • Ak podnik vyrába dva výrobky s rozdielnou prácnosťou a rovnakou technológiou použije?
  • Kalkulačnú jednicu nemožno vyjadriť:
  • Vlastné náklady výkonu tvorí súčet položiek?
  • Súčet úplných vlastných nákladov výkonu a zisku v kalkulačnom vzorci spolu tvoria?
  • Súčet položiek vlastné náklady výkonu a odbytové náklady spolu tvoria:
  • Výsledná kalkulácia umožňuje: