• Vloženie kapitálu do jednotlivých zložiek majetku podniku sa nazýva:
  • Výdavky vynaložené na získanie určitého majetku sú:
  • Výdavky na obstaranie strojov sú pre podnik:
  • Výdavky na obstaranie know kow sú pre podnik
  • Na rozširovanie činnosti podniku slúžia:
  • Nahradenie opotrebeného dlhodobého majetku zabezpečujú:
  • Aký zisk alebo úžitok prinesie daná investícia vyjadruje:
  • Čas, za ktorý sa vrátia vnaložené kapitálové výdavky na investíciu z peňažných príjmov sa nazýva:
  • Pravdepodobnosť, že podnik nedosiahne z danej investície očakávaný zisk alebo úžitok je:
  • Ukazovateľ výnosnosť investície vyjadruje: