• Druhá súradnica bodu [-1/2, ?] ležiaceho na grafe funkcie y = arctg2x
  • Nájdi rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie y = arctg2x v bode [-1/2, ?]:
  • Nájdi rovnicu normály ku grafu funkcie y = arctg2x v bode [-1/2, ?]:
  • Urč rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie f(x) = lnx, ak je dotyčnica rovnobežná s priamkou y = x+1:
  • Urč rovnicu normály ku grafu funkcie f(x) = lnx, ak je dotyčnica rovnobežná s priamkou y = x+1:
  • Nájdi rovnicu dotyčnice funkcie y = (2x-4)/(2x-3) v bode [2,y0]:
  • Smernica funkcie y =(-16/3x3 )+x je rovná 2. Rovnica dotyčnice je:
  • Nájdi rovnicu dotyčnice ku krivke x2 + y2 + 2x - 17 = 0 v bode [2,-3].
  • Urč okamžité zrýchlenie pohybu v čase t, ak dráha pohybu je daná vzťahom s = 5 + v0t + 1/2gt2 , v0 = const.
  • Urč dotyčnicu ku grafu funkcie f(x) = x2 - x + 3, v bode [1,3].