• Pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie nároku zamestnanca a na úhradu príspevkov n starobné dôchodkové sporenie slúži:
  • Povinne garančne poistený je
  • Ako sa nazýva dávka vyplácaná zo základného fondu garančného poistenia?
  • Nárok na dávku garančného poistenia nemá:
  • Zamestnane si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia:
  • Do koľkých dní od vzniku platobnej neschoposti zamestnávateľa alebo skončenia pracovného pomeru si zamestnanec uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia?
  • Aká je maximálna výška dávky garančného poistenia?
  • Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 je:
  • Do koľkých dní po splnení stanovených podmienok sa najneskôr zamestnancovi vyplatí dávka garančného poistenia?
  • Nárok na dávku garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje: