• Forma cenného papiera môže byť:
  • Ktorá z uvedených charakteristík nie je typická pre cenné papiere na rad?
  • Ktoré cenné papiere majú podobu elektronického záznamu v evidencii cenných papierov?
  • Ktorý cenný papier z uvedených predstavuje obchodovateľný cenný papier?
  • Kto je emitentom súkromných cenných papierov?
  • Ktorá z uvedených charakteristík nie je typická pre cenné papiere na rad?
  • Ktorý z uvedených cenných papierov nie je cenným papierom peňažného trhu?
  • Ktorý z uvedených cenných papierov nie je cenným papierom kapitálového trhu?
  • Ktorý z uvedených cenných papierov nie je majetkovým cenným papierom?
  • Čo patrí k individuálne vydávaným cenným papierom?