• Aký úradný jazyk sa používal v Uhorsku do začiatku 19. storočia?
  • Aký bol približný počet obyvateľov Slovenska v 18. storočí?
  • Ktorá z týchto konfesií bola na Slovensku početne najsilnejšia?
  • Ako sa nazývali národné obrany slovenských vzdelancov v 18. storočí?
  • Ktorú teóriu počiatkov maďarsko-slovenských vzťahov prijímali národní obrancovia ako S. Timon či J. B. Magin?
  • Koľko hornouhorských stolíc bolo podľa M. Bela slovenských?
  • Ktorý slovenský vzdelanec umiestnil Veľkú Moravu do Srbska?
  • Kto bol autorom diela Dejiny slovenského kmeňa – O kráľovstvách a kráľoch Slovákov?
  • Akú formu slovenského jazyka používali katolícki vzdelanci sústredení okolo Trnavskej univerzity?
  • Aký jazyk (okrem latinčiny a nemčiny) používali slovenskí evanjelickí vzdelanci?