• Na hodnotenie efektívnosti činnosti podniku sa používajú:
  • Pri zostrojovaní ukazovateľov rentability sú v čitateli:
  • Pri zostrojovaní ukazovateľov rentability je v menovateli:
  • Kapitálovú štruktúru podniku a schopnosť splácať svoje dlhy hodnotia:
  • Do koľko % sa zadlženosť podniku považuje za nízku?
  • Do koľkých % sa považuje zadlženosť podniku za vysokú?
  • Peňažné toky podniku sa inak nazývajú:
  • Peňažné toky podniku tvoria:
  • Zmeny stavu peňažných prostriedkov vyjadrujú:
  • Čo nepatrí medzi príjmy podniku?