• Základnými finančnými ukazovateľmi sú ukazovatele:
  • Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky sa nazýva:
  • Rozlišujeme likviditu:
  • Momentálnu platobnú schopnosť podniku udáva:
  • Pri okamžitej likvidite podnik na krytie krátkodobých záväzkov použije:
  • Medzi najlikvidnejšie aktíva podniku nepatrí:
  • Optimálna hodnota ukazovateľa okamžitá likvidita je
  • Pri ktorej likvidite použije podnik na krytie krátkodobých záväzkov najlikvidnejšie aktíva a peniaze z inkasa krátkodobých pohľadávok?
  • Likvidita 3. stupňa je:
  • Optimálna hodnota ukazovateľa celková likvidita je: