• Rozbor finančnej situácie podniku sa nazýva:
  • Čo nie je úlohou finančnej analýzy?
  • Pomocou finančnej analýzy sa zisťuje:
  • Ktoré podmienky musí spĺňať podnik, ak je finančne zdravý?
  • Schopnosť podniku uhrádzať včas svoje splatné záväzky sa nazýva:
  • Pod pojmom rentabilita rozumieme:
  • Čo je opakom finančného zdravia?
  • Ktorý uvedených činiteľov nemôže podnik svojou činnosťou ovplyvniť?
  • Ktorý z uvedených činiteľov nepatrí medzi externé činitele, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu podniku?
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje hlavný zdroj informácií pre finančnú analýzu?