• Prečo je zem elektricky vodivá?
  • Aké tri vodiče sú v elektrickej zásuvke?
  • Ktorý vodič v elektrickej zásuvke je zelený so žltým pruhom?
  • Medzi ktorým vodičom v elektrickej zásuvke a zemou je nebezpečné napätie 230 V?
  • Prečo si sami nemôžeme pomôcť, keď nás zasiahne silný elektrický prúd?
  • Prečo dochádza v kúpeľni často k úrazu elektrickým prúdom?
  • Ako sú chránené elektrické spotrebiče a vodiče pred napätím nebezpečným pre človeka?
  • Vyberte, čo nie je správne pre bezpečnosť pred úrzom elektrickým prúdom?
  • Čo treba urobiť ako prvé, ak pomáhame pri úraze elektrickým prúdom?
  • Čím hasíme požiar spôsobený elektrickým prúdom?