• Ktorým z uvedených spôsobov nie je možné realizovať princíp hospodárnosti?
  • Efektívnosť výroby vypočítame ako:
  • Spotreba výrobných faktorov, ktorá slúži na uskutočnenie výkonov sa nazýva:
  • V akých jednotkách sa vyjadrujú náklady?
  • Priemerné /jednotkové/ náklady vypočítame ako:
  • Ktoré z uvedených druhov nákladov sa pri zmene objemu výkonov nemenia?
  • Ktoré z uvedených druhov nákladov sa pri zmene objemu výroby menia?
  • Ktorý z uvedených druhov nákladov je variabilným náákladom?
  • Ktorý z uvedených druhov nákladov patrí k nákladom z mimoriadnej činnosti?
  • Ktorý z uvedených druhov nákladov predstavuje nepriame náklady?