• Chemické prvky, ktoré tvoria anorganické a organické zlúčeniny potrebné pre stavbu a funkciu organizmov, sa nazývajú:
  • Medzi najdôležitejšie organické látky patria:
  • Vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzájomné vzťahy organizmov skúma veda, ktorá sa nazýva:
  • Prispôsobivosť organizmov okolitému prostrediu nazývame:
  • Predácia je vzťah, pri ktorom:
  • Plochy, na ktorých sa pestuje jeden druh poľnohospodárskej plodiny, sa nazývajú:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Rozsiahly ekosystém, v ktorom prevláda rovnaké podnebie, sa nazýva:
  • Lesy chladného pásma tvorené prevažne ihličnatými stromami nazývame:
  • Organizmy, ktoré rozkladajú odumreté zvyšky tiel, nazývame: