• Vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzájomné vzťahy organizmov skúma:
  • Prispôsobivosť prostrediu nazývame:
  • Kyslé dažde spôsobujú:
  • Skupina jedincov rovnakého druhu žijúcich v spoločnom priestore a určitom čase sa nazýva:
  • Teplotná inverzia vzniká vtedy, keď je:
  • Opätovné zhodnocovanie materiálov nazývame:
  • Organickú masu, napríklad drevo, slamu, ktorá je zdrojom na výrobu energie či palív, nazývame:
  • Trvalé spolužitie dvoch alebo viacerých organizmov s obojstrannými výhodami nazývame:
  • Plochy, na ktorých sa pestuje jeden druh plodiny, nazývame:
  • Vzťah, v ktorom sa organizmus živí telovými tekutinami alebo tkanivom iného organizmu, nazývame: