• Acidita
  • Dominantný
  • Dynamika populácie
  • Dormancia
  • Biotop
  • Akumulácia
  • Bentické spoločenstvo
  • Medzi biogénne prvky nepatrí
  • Abundácia
  • Autotrofný orgnizmus