• Zmenu tvaru pevného telesa spôsobenú vonkajšími silami nazývame
  • Keď pevné teleso nadobudne pôvodný tvar, len čo prestanú pôsobiť vonkajšie sily
  • Ak na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily, von z telesa vzniká
  • Ak na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily, dovnútra telesa vzniká
  • Pri deformácii stav napätosti posudzujeme pomocou veličiny
  • Ak F je sila pružnosti, S obsah plochy rezu telesa, pre normálové napätie platí
  • Graf závislosti normálového napätia a relatívneho predĺženia sa nazýva
  • Poznatok, normálové napätie je priamoúmerné relatívnemu predĺženiu sa volá
  • Normálové napätie pri ktorom nastáva náhle predĺženie materiálu sa nazýva
  • Ak látka má medzu pružnosti približujúcu sa medze pevnosti, je