• V ktorej vete sa nachádza citoslovce?
  • Citoslovcia oddeľujeme od ostatnej vety:
  • Ktorá veta je napísaná správne?
  • Citoslovcami nevyjadrujeme:
  • Medzi citoslovcia, ktoré môžu meniť svoj tvar, patrí slovo:
  • Ktorý tvar citoslovca je napísaný správne?
  • Citoslovcia, ktoré zastupujú vo vete sloveso v prísudku:
  • Medzi zvukomalebné citoslovcia patrí slovo:
  • Citoslovcia patria medzi:
  • Medzi citoslovcia, ktorými vyjadrujeme výzvu určenú ľuďom alebo zvieratám, patrí slovo: