Zvratné zámená, resp. zdôrazňujúce zámená používame, ak podmet a predmet vety sú rovnaké (podmet vety – kto? – Peter, podmet vety - koho – podmet, himself – predmet). V jednotnom čísle je prípona – self, v množnom čísle je prípona – selves.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

 

Použitie:

Zvratné zámená sa používajú predovšetkým ako predmet slovesa. Často ich používame rovnako aj po predložkách.

Zvratné zámena vyjadrujú, že podmet je totožný s predmetom (= dej smeruje k podmetu).

·      He was looking at himself in the mirror when he arrived. – Pozrel sa na seba v zrkadle, keď prišiel.

·      I fell over and hurt myself. – Spadol som a zranil som sa.

·      Are you enjoying yourselves? – Bavíte sa?

·      She painted herself. – Namaľovala sa.

 

She

painted

herself.

 

Porovnajte:

·      Glaire is looking at Aisha (her). – Glaire sa pozerá na Aishiu (na ňu = NIEKOHO INÉHO)

·      Glaire is looking at Glaire (herself). – Glaire sa pozerá na Glaire (na seba = SEBA SAMÚ)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

 

1.     Zvratné zámená sa používajú ako priamy predmet s najčastejšie s týmito slovesami:

Amuse

zabávať sa

Blame

viniť

Cut

strihať

Dry

sušiť

Enjoy

radovať sa

Help

pomáhať

Hurt

zraniť

Introduce

predstaviť

Kill

zabiť

Prepare

pripraviť sa

Satisfy

vyrovnať sa

Teach

učiť

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

I am teaching myself to play the piano. 
Be careful with that knife. You might cut yourself.

How did Tom dry himself  ? - He used your towel!

She has no reason to blame herself for what has happen.

 

2.     Niektoré slovesá sú v slovenčine zvratné, no v angličtine sa so zvratným zámenom nepoužívajú. Napr.:

ü  SIT DOWN (= posadiť sa, sadnúť si),

ü  MEET (= stretnúť sa),

ü  LAUGH (= smiať sa),

ü  SMILE (= smiať sa),

ü  CONCENTRATE (= sústrediť sa)

ü  GET MARRIED (= oženiť sa / vydať sa),

ü  AFFORD (= dovoliť si),

ü  RELAX (= uvoľniť sa),

ü  COMPLAIN (= sťažovať sa)

ü  FEEL + adjective

ü  atd.

S týmito slovesami sa zvratné zámena používajú len, ak danú činnosť chceme zdôrazniť.

sat myself down with difficulty.

Old Bill has got himself married at last!

 

3.     Slovesá, ktoré musia mať vždy zvratné zámeno.

ABSENT yourself (from something) – vzdialiť sa odkiaľ (neprísť)

PRIDE yourself on (doing) something - byť hrdý na niečo, vychvaľovať sa

AVAIL oneself of využiť sám o

Monica absented herself from work.

Jim prides himself on his cooking.

 

4.     Slovesá, ktoré sa zvyčajne nepoužívajú so zvratnými zámenami:

WASH

SHAVE

DRESS / UNDRESS

CHANGE (YOUR CLOTHES)

BATH

 

He washed [himself] in cold water.
He always shaved [himself] before going out in the evening.
Michael dressed [himself] and got ready for the party.

 

 S týmito slovesami môžeme zvratné zámena použiť vtedy, ak chceme dať dôraz na to, že vykonanie deja nie je za určitých podmienok jednoduché

·       My grandmother is unable to dress herself. (= this action is difficult…)Zopakujte si:
1. Vymenujte zvratné zámená?
2. Aký je rozdiel medzi zvratnými zámenami yourself a yourselves?
3. Kedy používame zvratné zámená?
4. Po ktorých slovesách nepoužívame zvratné zámená? Uveď príklad.
5. Po ktorých slovesách vždy používame zvratné zámená? Uveď príklad.


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2
KARAFA Marek. Zvratné, zdôrazňovacie a recipročné zámená [online] Publikované 06.03.2014. [citované 08.09.2016]. Dostupné z < http://www.englishguide.sk/zvratne-zdoraznovacie-a-reciprocne-zamena/>.


Zdroje obrazkov:
http://www.slideshare.net/dr.shadiabanjar/reflexive-pronouns-presentation-948697.
http://heresanideabylucys.blogspot.com/2014/08/reflexive-pronouns-anchor-chart-anchors.html.
http://icosa.hkbu.edu.hk/grammar/nouns/reflexive-pronouns/index.htm.