Zvratné zámená, resp. zdôrazňujúce zámená používame, ak podmet a predmet vety sú rovnaké (podmet vety – kto? – Peter, podmet vety - koho – podmet, himself – predmet). V jednotnom čísle je prípona – self, v množnom čísle je prípona – selves.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

 

Použitie:

Zvratné zámená sa používajú predovšetkým ako predmet slovesa. Často ich používame rovnako aj po predložkách.

Zvratné zámena vyjadrujú, že podmet je totožný s predmetom (= dej smeruje k podmetu).

·      He was looking at himself in the mirror when he arrived. – Pozrel sa na seba v zrkadle, keď prišiel.

·      I fell over and hurt myself. – Spadol som a zranil som sa.

·      Are you enjoying yourselves? – Bavíte sa?

·      She painted herself. – Namaľovala sa.

 

She

painted

herself.

 

Porovnajte:

·      Glaire is looking at Aisha (her). – Glaire sa pozerá na Aishiu (na ňu = NIEKOHO INÉHO)

·      Glaire is looking at Glaire (herself). – Glaire sa pozerá na Glaire (na seba = SEBA SAMÚ)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

 

1.     Zvratné zámená sa používajú ako priamy predmet s najčastejšie s týmito slovesami:

Amuse

zabávať sa

Blame

viniť

Cut

strihať

Dry

sušiť

Enjoy

radovať sa

Help

pomáhať

Hurt

zraniť

Introduce

predstaviť

Kill

zabiť

Prepare

pripraviť sa

Satisfy

vyrovnať sa

Teach

učiť

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reflexive pronouns

I am teaching myself to play the piano. 
Be careful with that knife. You might cut yourself.

How did Tom dry himself  ? - He used your towel!

She has no reason to blame herself for what has happen.

 

2.     Niektoré slovesá sú v slovenčine zvratné, no v angličtine sa so zvratným zámenom nepoužívajú. Napr.:

ü  SIT DOWN (= posadiť sa, sadnúť si),

ü  MEET (= stretnúť sa),

ü  LAUGH (= smiať sa),

ü  SMILE (= smiať sa),

ü  CONCENTRATE (= sústrediť sa)

ü  GET MARRIED (= oženiť sa / vydať sa),

ü  AFFORD (= dovoliť si),

ü  RELAX (= uvoľniť sa),

ü  COMPLAIN (= sťažovať sa)

ü  FEEL + adjective

ü  atd.