Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

S vlastnými podstatnými menami a s menami látok súvisí širší komplex otázok, ako napríklad vynechávanie člena alebo tvorenie množného čísla. Niektoré zvláštnosti sa vyskytujú i pri tvorení množného čísla.

 

Osobné mená sa v nemčine používajú spravidla bez člena. Vtedy majú v genitíve koncovku – s, a to dokonca aj ženské mená: die Dramen Schillers (Schillers Dramen) Schillerove drámy, Annas Augen – Annine oči,

 

Koncovka –s v genitíve odpadá, ak pri osobnom mene stojí člen alebo zámeno napr. Die Leiden des jungen Werther – Utrpenie mladého Werthera,.

 

Ak sa osobné mená končia na sykavku, ich genitív nedostáva –s ale:

 1. príponu s apostrofom: Sokrates` Tod – Sokratova smrť,

 2. vyjadrí sa členom alebo zámenom: das Leben des Sokrates – Sokratov život

 3. vyjadrí sa predsunutým slovom die Lieder des Komponisten Brahms – piesne skladateľa Brahmsa

 4. nahrádza sa opisom s von: die Werke von Anna Seghers – diela Anny Seghesovej

 

V minulosti sa v týchto prípadoch ako aj pri ženských menách zakončených na –e používala v 2. páde koncovka – ens: Hildens Mutters – Hildina matka. V súčasnosti pôsobí archaizujúco.

 

Ak pri priezvisku stojí aj meno, obe tvoria jeden celok a koncovku 2. pádu dostane iba posledná časť napr. Maria Theesias Regierung, die Werke Konrad Ferdinand Mayers – diela Konrada Ferdinanda Mayera.

  

Pri šľachtických menách s „von“ sa odporúča skloňovať to meno, ktoré je najbližšie k riadiacemu slovu, das Leben Wolframs von Eschenbach = Wolfram von Eschenbachs Leben.

  

Vlastné mená s titulom alebo príbuzenským menom:

 1. ak stojí titul s členom alebo zámenom, skloňuje sa len titul. Mená príbuzenských vzťahov sa správajú tiež ako tituly napr. die Forschungen des Professors Doktor Schulz - výskumy profesora doktora Schulza,

 2. ak je tento titul alebo príbuzenské meno bez člena dostáva koncovku iba meno napr. Professor Doktor Sulzes Forschungen

 3. titul Doktor sa pokladá za súčasť mena a nikdy sa neskloňuje.

 4. tituly Herr a Kollege sa vždy skloňujú, bez ohľadu na to, či sú s členom, alebo bez člena.

 5. v prvom páde sú tieto oslovenia bez člena, v ostatných sú s členom.

 6. v 3. a 4. páde sú osobné vlastné mená bez koncovky.

 7. Ak je pred vlastným menom viac titulov, skloňuje sa len prvý z nich napr. die Vorlesungen des Professors Doktor Ingenieur Sommer – prednášky profesora doktora inžiniera Sommera

 

Zemepisné a iné názvy. Názvy krajín a svetadielov sú spravidla stredného rodu a používajú sa bez člena. Pre ich skloňovanie platia obdobné pravidlá ako pre vlastné mená osôb. Môžu stáť pred alebo za podstatným menom. Ak stoja pred ním, podstatné meno stratí člen napr. die Einwohner von Bratislava = die Einwohner Bratislavas – obyvatelia Bratislavy. Ak sa takéto meno končí na sykavku postupujeme ako pri osobných menách.

  

Pretože názvy miest a krajín sa používajú bez člena, nemôžu mať predložky pred nimi tvary im, vom, zum. Rozlišujeme in Deutschland – v Nemecku, nach Deutsland – do Nemecka.

  

Ak majú názvy miest a krajín pri sebe prívlastok, a tým aj člen, môžu na rozdiel do osobných vlastných mien dostať v 2. páde –s napr. die Geschichte des neuen Libyens – dejiny novej Líbye

  

Názvy krajín a miest, ktoré nie sú stredného rodu alebo vystupujú v množnom čísle, majú pri sebe vždy člen a skloňujú sa ako všeobecné podstatné mená: in die Slowakei – na Slovensko, wir waren in der Schweiz – my sme boli vo Švajčiarsku,

  

Mená nemeckých riek sa v 2. páde menia, mená cudzích nie napr. die Fluten des Rheines,

  

Názvy kníh, novín a umeleckých diel sa v spojení s členom skloňujú napr. die Vertonung des „Erlkönigs“.

  

Názvy mesiacov sa v spojení s členmi neskloňujú napr. zur Feier des 1. Mai . Platí to aj v spojeniach so slovami Anfang, Mitte, Ende, Monat napr. Anfang Mai – začiatkom mája, Ende September – koncom septembra,

 

Látkové mená s údajmi miery alebo množstva zostávajú v nemčine nesklonné.

 

Všeobecne tu treba rozoznávať spojenie bez prívlastku a s prívlastkom:

a) Látkové meno závislé od podstatného mena vyjadrujúceho množstvo alebo mieru je bez člena a zostáva nesklonné, ak nemá pri sebe prívlastok

 • 1. a 4. pád: ein Stück Brot – kus chleba, zwei Liter Wein – dva litre vína,

 • 2. pád eines Stückes Brot, namiesto druhého pádu sa často používa predložka von so základným tvarom

 • 3. pád: mit einem Stück Brot – s kusom chleba,

b) ak je pri látkovom mene prívlastok, zhoduje sa toto meno s pádom miery:

 • 1. pád: Hier steht ein Glas perlender Wein. – Tu stojí pohár perlivého vína.

 • 2. pád: anstatt eines Glases perlenden Wein – namiesto pohára perlivého vína

 • 3. pád: mit einem Glas perlendem Wein – s pohárom pelivého vína

 • 4. pád: bitte ein Glas perlenden Wein – prosím pohár perlivého vína

 

Po neurčitých číslovkách zostáva látkové množstvo bez zmeny, napr. Ich habe viel Geld. – Ja mám veľa peňazí.

 

Kontrolne otázky:

1. Ako sa v nemčine skloňujú osobné mená?

2. Ako skloňujeme mená s titulom alebo príbuzenským menom?

3. Ako sa skloňujú zemepisné názvy stredného rodu?

4. Uveďte príklad na skloňovanie názvu krajiny, ktorá nie je stredného rodu?

5. Ako sa skloňujú názvy krajín ženského rodu?

6. Ako sa v nemčine skloňujú látkové mená?

 

Použitá literatúra:

 • Príručná gramatika nemčiny

 • Themen aktuell 2

 • Zmaturuj z nemeckého jazyka