Podľa DUDNA je vecou píšuceho, či pri písaní čísel použije hlásky alebo cifry. Je možné sa spoľahnúť na jazykový cit. Odporúčaním je, aby v jednom texte bol jeden spôsob.

Čísla napísané číslicou sú v zloženom slove oddelené spojovníkom od zvyšku slova.

Je možné použiť aj spôsob písania čísel hláskami a vtedy sa spojovník nepoužíva, ak sa však píšuci rozhodne použiť číslice nesmie zabudnúť na spojovník.

Beispiele:

Zusammensetzungen mit Ziffern ohne Nachsilbe:

(Zložené slová s číslicami bez prípony)

der 14-Jährige oder der Vierzehnjährige (štrnásťročný)

das 11-jährige Kind oder das elfjährige Kind (jedenásťročné dieťa)

6-mal oder sechsmal (šesťkrát)

14-tägig oder vierzehntägig (štrnásťdňový)

8-seitig oder achtseitig (osemstranový)

5-fach oder fünffach (päťnásobný)

100-prozentig oder hundertprozentig (stopercentný)

 

 

Pri zložených slovách s –fach sa spojovník nemusí používať. Sú možné obidva spôsoby.

Beispiel:

3-fach oder 3fach

 

 

Číslice môžu byť aj časťou zloženého slova, ktoré má viac ako dve časti. V tom prípade sa dáva spojovník medzi obidve časti.

Beispiele:

3-Zimmer-Wohnung (trojizbový byt)

5-Euro-Schein (päť eurová bankovka)

38-Stunden-Woche (tridsaťosem hodinový týždeň)

400-m-Lauf (beh na 400 metrov)

G-8-Staaten aj G8-Staaten (štáty G8)

eine 2:3-Niederlage (porážka 2:3)


 

Aj keď má číslica koncovku, požíva sa spojovník vo zvyšku zloženého slova. Spojovník sa nepoužíva medzi číslicou a koncovkou.

Beispiel:

die 90er-Jahre

 

V zložených slovách so slovom Jahre(n) sa spojovník nemusí použiť.

Beispiel:

die 90er-Jahre oder die 90er Jahre

 

Niekedy teda nie je celkom jasné, či je to zložené slovo alebo nie. Viditeľné sa to stáva pri použití písania slovom.

die 90er-Jahre(zložené slovo, slovom: die Neunzigerjahre) (deväťdesiate roky)
die 90er Jahre (nie je to zložené slovo, slovom: die neunziger Jahre)

 

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že spojovník používame vo všetkých prípadoch, okrem spojenia s –fach Jahre(n)
Zopakujte si:
1. Aké pravidlá platia pri písaní zložených slov s číslicami.
2. Kedy používame a kedy nepoužívame spojovník pri písaní zložených slov s číslicami?
3. Rozhodnite, či je slovo napísané správne:
4-Zimmer-Wohnung, der Siebzehnjährige, 6mal, das achtjährige Mädchen

Použitá literatúra:
http://www.duden.de/sprachwissen