Pri používaní nemeckého jazyka sa často stretávame so slovami, ktorých použitie nám spôsobuje problémy. Tieto slová označujeme ako zradné slová. Pri týchto slovách je dôležité, aké slovo zvolíme a v akej komunikačnej situácii ho použijeme. Patria tu:

rád: gern (s potešením) Ich spiele gern Tennis.

froh (radostný, veselý) Ich bin froh, dass ich Ferien habe.

sám: selbst (sám, osobne, samotne) Du selbst hast du es gesagt.

allein (osamotený) Ich kann meine Schwester allein zu Hause lassen.

dosť: ziemlich (pomerne, dosť, relatívne) Der Mantel ist ziemlich teuer.

genug (dosť, dostatočne) Ich habe nicht genug Zeit.

presný: pünktlich (dochvíľny, presný) Der Zug fährt pünktlich.

genau (presný, správny, precízny) Sie arbeiten immer genau.

ako: wie (porovnávanie v základnom tvare) Ich bin so alt wie du.

als (porovnávanie v druhom stupni, vyjadrenie postavenia a povolania) Er arbeitet als Lehrer.

vyskúšať/skúsiť: anprobieren (vyskúšať si nové oblečenie) Ich probiere neue Bluse an.

ausprobieren (vyskúšať niečo nové) Ich probiere mein neues Auto aus.

probieren (skúsiť niečo, ochutnať niečo) Der Kuchen sieht gut aus, kann ich probieren?

versuchen (pokúsiť sa, urobiť pokus) Ich versuche sie zu verstehen.

 

miesto: der Platz (námestie, miesto určené na niečo, miesto na sedenie, miesto na šport...)

Auf die Plätze, fertig, los! – Pripraviť sa, pozor, štart!

Ist dieser Platz noch frei?

(postavenie, pozícia, umiestnenie v súťaži)

seinen Platz im Beruf behaupten, den ersten Platz erobern,

sie hat ihren Platz eingenommen

 

der Ort (miesto, kde sa niečo deje alebo nachádza)

die Einheit von Ort und Zeit im Drama

sich an einem vereinbarten Ort treffen

an den Ort des Verbrechens zurückkehren

(mesto, miesto)

ein kühler, viel besuchter Ort

 

die Stelle (miesto, bod v priestore, kde sa niečo nachádza)

Stelle zum Campen, sich an der vereinbarten Stelle treffen,

sie ist an die Stelle ihrer Kollegin getreten,

ich an deiner Stelle würde das nicht machen

(časť textu, prednášky...)

die entscheidende Stelle des Beschlusses lautet

(písanie čísel, miesto za čiarkou)

die erste Stelle hinter dem Komma