Vypracovala: B. Horváthová

 

 

Šošovky sú rovnorodé priehľadné telesá, ktoré sú ohraničené dvoma guľovými plochami , alebo guľovou a rovinnou optickou plochou. Šošovky zobrazujú v dôsledku lomu svetla na dvoch optických rozhraniach . rozlišujeme spojky a rozptylky.



Stredy optických plôch šošovky označujeme C1, C2, polomery  krivosti optických plôch r1, r2.


Priamka prechádzajúca stredmi  C1, C2 je optická os. Priesečníky optickej osi s optickými plochami sú vrcholy šošovky V1, V2. Stred úsečky  V1, V2 je optický stred šošovky O. My budeme ďalej uvažovať o tenkých šošovkách , ktorých hrúbku môžeme zanedbať.


 
Priestor, z ktorého svetlo do šošovky vstupuje sa nazýva predmetový priestor, priestor do ktorého vystupuje svetlo po prechode šošovkou , je priestor obrazový.


Obrazové ohnisko šošovky F` je obrazom predmetového osového bodu, ktorý je v nekonečne v predmetovom priestore. Spojka má obrazové ohnisko skutočné, rozptylka neskutočné.


Predmetové ohnisko F šošovky má obraz v obrazovom priestore v osovom bode , ktorý je v nekonečne.

Na obrázku sú znázornené prechody lúčov význačných smerov tenkou spojkou a rozptylkou.

 

 

Lúče, ktoré prechádzajú optickým stredom O tenkej šošovky , nemenia po lome svoj smer.

 

Lúče rovnobežné s optickou osou u spojky prechádzajú skutočným obrazovým ohniskom, a u rozptylky ako keby prechádzali neskutočným obrazovým ohniskom.