Vypracovala: B. Horváthová
 
 
Geometrická optika je založená na lúčovom modeli svetla, v ktorom sa zanedbáva jeho vlnová podstata. Svetlo je reprezentované lúčmi zo zdrojov a z osvetlených predmetov. Platia tu zákony:
 
a) zákon priamočiareho šírenia svetla – svetelné lúče sa šíria v homogénnom izotropnom optickom prostredí priamočiaro.
 
b) princíp nezávislosti svetelných lúčov - lúče sa navzájom neovplyvňujú, ak sa dva lúče pretínajú postupujú ďalej nezávisle jeden od druhého.
 
c) zákon odrazu - na rozhraní sa lúče odrážajú podľa zákona odrazu
 
d) zákon lomu - na rozhraní sa lúče lámu podľa zákona lomu
 
Postup, ktorým sa získavajú optické obrazy bodov alebo predmetov pomocou optickej sústavy je optické zobrazovanie.
 
 
Optická sústava je akékoľvek zariadenie, ktoré mení chod lúčov. Lúče vychádzajúce z optickej sústavy môžu vytvoriť skutočný alebo neskutočný obraz, čo môžeme sledovať aj na našich obrázkoch.
 
 
 
 
 
 
Zrkadlo je hladká optická plocha odrážajúca viac ako 90% dopadajúceho svetla. Pri hľadaní obrazu využívame zákon odrazu.
 
Rovinné zrkadlo, hladká rovinná plocha odrážajúca svetlo. Vzniknutý obraz je neskutočný, vzpriamený a rovnako veľký. Predmetová a obrazová vzdialenosť sa rovnajú.
 
Guľové zrkadlo je vytvorené na povrchu časti optickej guľovej plochy. Rozlišujeme duté a vypuklé zrkadlo. Na obrázkoch vidíme duté a vypuklé zrkadlo. C - stred krivosti zrkadla, r - polomer krivosti, V - vrchol zrkadla, o - optická os, f - ohnisko zrkadla.
 
Využívame tri význačné lúče:
a) Lúče rovnobežné s optickou osou sa odrážajú tak, že prechádzajú ohniskom, pri vypuklom zrkadle je ohnisko neskutočné (dostaneme ho spätným predĺžením lúčov).
b) Lúče prechádzajúce ohniskom alebo mieriace do ohniska v prípade vypuklého zrkadla, sa odrážajú rovnobežne s optickou osou.
c) Lúče prechádzajúce stredom krivosti C, alebo mieriace do stredu krivosti u vypuklého zrkadla dopadajú kolmo na zrkadlo a odrážajú sa späť priamo cez stred krivosti.
 
 
 
 
 
Pri konštrukcii obrazu využívame poznatok, že bod ležiaci na optickej osi sa zobrazí na optickú os.