Vodu považujeme za znečistenú, ak:
- je veľmi kyslá alebo zásaditá, preto má korozívne účinky,
- obsahuje organické látky, hrubé suspenzie,
- zahníva a páchne a môže byť nositeľom infekcií,
- obsahuje toxické látky,
- je mikrobiálne znečistená a vyžaduje dezinfekciu,
- obsahuje také odpadky, ktoré z nej možno znova získať a vo výrobe využiť.

Príčiny znečistenia vody

Najväčším používateľom vody a zároveň aj najväčším jej znečisťovateľom je človek. Celková svetová spotreba sladkej vody vzrástla v r. 1950 - 1990 približne 3,5-krát. V súčasnosti sa jej ročná spotreba odhaduje na temer 4 000 miliárd m3. V moderných spoločnostiach sa počíta so spotrebou až okolo 500 litrov vody na osobu počas jediného dňa.
Najväčšími spotrebiteľmi vody sú poľnohospodárstvo a priemysel. Na výrobu 1 tony cukru treba až 120 000 litrov vody a na výrobu 1 tony papiera 120 - 190 tisíc litrov.

Zdroje znečistenia:
- z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky ako ortuť, olovo, arzén, síra, meď, zinok, hliník, chróm, cín, mangán, rádioaktívne látky),
- z poľnohospodárskej výroby (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody),
- zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad),
- z dopravy (exhaláty, ropné produkty),
- turizmus. 

Prejavy znečistenia vody:
- zmena jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty),
- zmena chemického zloženia (zvýšený obsah rôznych anorganických a organických látok),
- zmena biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias a ďalších mikroorganizmov).