Voda je pre život človeka nevyhnutná. Človek využíval vodu už v dávnych dobách. Voda sa napríklad niekedy zbavovala nečistôt tak, že sa preryžovala cez sitko. Spolu s vývojom civilizácie a rôznymi novými objavmi sa postupne menila aj úprava vody. Krok vpred nastal vtedy, keď sa vynašli filtre a čističky odpadových vôd. Niekedy stačili našim predkom zdroje podzemnej - pramenitej vody. V súčasnosti je spotreba pitnej vody stále väčšia, preto sa upravuje aj voda povrchová.


Voda je znecisťovaná človekom tak, že sa do vody vypúšťajú rôzne chemické látky, ťažké kovy z priemyselnej výroby, rádioaktívnymi látkami (???), odpadovými látkami v poľnohospodárstve, ktoré spôsobujú úhyn rýb a vodných živočíchov. Každé mesto a všetky závody musia mať vlastnú čističku odpadových vôd. Ale niektoré veľké fabriky sa aj napriek tomu vedome dopúšťajú trestného činu a vypúšťajú nečistoty do riek a potokov a neuvedomujú si, akú škodu svojím konaním prírode spôsobujú. Znečistenie vodných tokov spôsobujú napríklad aj motoristi, keď umývajú svoje automobily v prírode pri potoku alebo tiež pri haváriách veľkých tankerov.


Niektoré domácnosti, hlavne rodinné domy, majú na čistenie odpadovej vody inštalovanú vlastnú ekologickú čističku odpadovej vody, ktorú využívajú na polievanie záhrady, umývanie auta a podobne.Voda a kyslík sú nevyhnutné pre život na Zemi, mnohí z nás si to vôbec neuvedomujú a plytvajú vodou, ako keby jej bolo dosť.
Ale mali by si uvedomiť, že tak ako všetky prírodné zdroje na svete sú vyčerpateľné, tak isto aj voda sa míňa a môže sa stať nedostatkovou surovinou. Preto by sme si mali vodu vážiť, kým jej máme dostatok .

 

Známka : 4

 

Hodnotenie :

 

Uvedená práca na tému „Znečisťovanie vody“ je rozsahom veľmi krátka, nie je takmer vôbec štruktúrovaná, je obsahovo neusporiadaná, kedy je napríklad v závere spomenutá dôležitosť vody pre život na Zemi, pričom uvedená veta úzko súvisí s vetou uvedenou v úvode práce, kde je napísané: „Voda je pre život človeka nevyhnutná“. Práca je podaná až príliš jednoducho, skôr na úrovni šiestaka.
Práca na danú tému sa mohla okrem iného venovať aj úprave povrchovej a podzemnej vody na pitnú, že tieto činnosti prebiehajú vo vodárňach a podobne. Je ale potrebné spomenúť, že v tom prípade by ale obsah nekorešpondoval s názvom referátu „Znečisťovanie vody“.
Viac sa mohol autor venovať aj znečisteniu spôsobeného poľnohospodárskou výrobou, pričom spomenul len odpadové látky v poľnohospodárstve, avšak v poľnohospodárstve sú používané aj priemyselné hnojivá, čo nie sú odpadové látky (!), ktoré sú však tiež zdrojmi znečistenia najmä podzemných vôd.
Vyzdvihnúť možno časť práce, v ktorej autor uviedol, že sa v súčasnosti používajú technológie domáceho ekologického čistenia odpadových vôd (domové čističky odpadových vôd), čo možno vnímať na tejto práci pozitívne.
Prácu žiaľ možno hodnotiť skôr negatívne. Odhliadnuc od snahy žiaka celkovo hodnotím prácu na známku 4 (dostatočný).
Hodnotenie vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová