V časopisoch, novinách, na internete sa pravidelne stretávame s obrázkami, na ktorých sú graficky porovnávané rôzne údaje. Takéto obrázky voláme diagramy. Diagramy nám poskytujú lepšiu predstavu o vzťahoch medzi údajmi, ktoré porovnávame.

Na zhotovenie diagramov v súčasnosti využívame rôzne počítačové programy, vybavené funkciami, ktoré nám zo zadaných údajov (napr. v tabuľke) veľmi rýchlo a ľahko zostavia diagram.

 

Na základnej škole budeme používame hlavne dva typy diagramov:

  • kruhový diagram – vyjadruje rozdelenie celku na časti (obr. 1a)

  • stĺpcový diagram – porovnáva hodnoty jednotlivých údajov (obr. 1b)


http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%BD_diagram http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupcov%C3%BD_graf

Obr. 1: a) rozdelenie ľudí, ktorých materským jazykom je angličtina b) stĺpcový graf – pomôže nám získať rýchly prehľad o pomeroch jednotlivých hodnôt

 


Príklad: Počet žiakov v jednotlivých triedach nie je rovnaký. V tabuľke je uvedený počet žiakov jednotlivých ročníkov v školskom roku 2013/2014. Zostrojte stĺpcový diagram, na ktorom znázorníte počet žiakov jednotlivých ročníkov v danej základnej škole.


 

 

ročník

počet žiakov

1.

16

2.

23

3.

19

4.

32

5.

24

6.

24

7.

28

8.

21

9.

22


Riešenie:

Na vytvorenie grafu použijeme program Microsoft Excel.

Označíme si oblasť, z ktorej chceme zostaviť graf – v našom prípade je to stĺpec „počet žiakov“ → vložiť → graf → stĺpcový → dvojrozmerný stĺpec → skladaný

martinkovicova

martinkovicova


 

Príklad 2: V 7.A. je 25 žiakov. Na diagrame je znázornené, koľko percent žiakov má 0, 1, 2, 3, alebo viac súrodencov. Koľko žiakov má viac ako 3 súrodencov?


martinkovicova


Riešenie:

Viac ako 3 súrodencov znamená mať v našom príklade štyroch, piatich alebo šiestich. 4 súrodencov má 20% žiakov, piatich súrodencov nikto nemá a šiestich má 4%. Ak vieme, že základ (100%) je 25 žiakov, potom ľahko vypočítame, že štyroch súrodencov majú piati žiaci a šiestich súrodencov má jeden žiak. Teda, viac ako 3 súrodencov má 6 žiakov.


 

Príklad 3: V lesnej škôlke vysadili 150 stromčekov. Ich druhové zastúpenie je v tabuľke. Z údajov zostroj kruhový diagram.

 

 

druh

počet kusov

borovica lesná

66

smrek obyčajný

28

buk lesný

30

jedľa biela

20

dub zimný

7

 

Riešenie:

Údaje v tabuľke doplníme o percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov:

druh

počet kusov

%

borovica lesná

66

44

smrek obyčajný

27

18

buk lesný

30

20

jedľa biela

21

14

dub zimný

6

4


martinkovicova

 

martinkovicova

Kruhový diagram: Rozloženie druhov v lesnej škôlkeZopakujte si:
1. Zisti, koľko súrodencov majú tvoji spolužiaci a z údajov zostroj kruhový diagram.
2. Aký je rozdiel medzi kruhovým a stĺpcovým diagramom? Čo vyjadrujú?

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%BD_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupcov%C3%BD_graf