Zmesi

Väčšina prírodných látok, napríklad soľ a voda sú zmesi. Zmes je kombinácia rozličných látok, ktoré možno od seba oddeliť (separovať), pretože majú odlišné fyzikálne vlastnosti – ako sú rozličné body topenia.

Látky v zmesi sa neviažu chemicky, obyčajne ich možno ľahko oddeliť. Napríklad železo oddelíme pomocou magnetu zo zmesi železných pilín a síry.

Zmes môže látky, z ktorých sa skladá, obsahovať v akomkoľvek pomere. Látky si zachovávajú svoje vlastnosti a zmes má všetky vlastnosti látok. Výnimkou je správanie v roztokoch, kde sa napríklad body varu a tuhnutia môžu meniť v závislosti od zmesi.

Druhy zmesí

Zmesou môže byť ľubovoľná kombinácia pevných látok, kvapalín a plynov. Napríklad vzduch je zmes plynov a morská voda je zmesou soli (pevná látka) a vody (kvapalina).

Zmes pevnej látky rozpustenej v kvapaline ako napríklad soľ vo vode sa nazýva roztok. Kvapalina je rozpúšťadlo a pevná látka je rozpustná látka. Pevné látky, ktoré sa ľahko rozpúšťajú, označujeme ako rozpustné látky, ktoré sa nerozpustia voláme nerozpustné.

Zmes pevných častíc, plávajúcich v kvapaline alebo v plyne sa volá suspenzia. Krv, mlieko a dym sú suspenzie.