Vlastné meranie

 

Vašou úlohou je každú minútu zmerať teplotu horúcej vody počas jej ochladzovania.

 

Pomôcky: laboratórny teplomer, stojan, stopky, nádoba.

 

 

Postup:

 

 1. Pripravte si tabuľku podľa obrázku, do ktorej budete zapisovať namerané hodnoty.

   

 

čas/min

 

 

0

 


 

teplota/°C

  

 

 

 1. Zostavte aparatúru podľa obrázku.

   

Zdroj: Fyzika 6 pre základné školy a viacročné gymnázia - Martin Macháček

 

 

 

 1. Odmerajte prvú teplotu vody a zapíšte ju do tabuľky pod čas 0. Ďalej merajte a zapisujte teplotu vody do tabuľka každú minútu. Meranie skončite po desiatich minútach.

   


 

Zostrojenie grafu

 

Vašou úlohou je teraz namerané hodnoty zapísať do grafu.

 

Pomôcky: milimetrový papier, ceruzka, pravítko, tabuľka s nameranými hodnotami

 

 

Postup:

 

 1. Na milimetrový papier nakreslite osi a označte ich tak, ako vidíte na obrázku.

   

Pozor, os musí mať viac hlavných dielikov (centimetrov), ako je najväčšia hodnota na nej. Preto si hodnotu hlavného dielika (1 centimetra) zvoľte tak, aby sa vám os vošla na milimetrový papier.

 

Najväčší čas je 10 min, preto hlavný dielik (1 cm) na časovej osi bude 1 minúta a časová os bude dlhá 11 cm. Podobne spravte aj teplotnú os.

 

 

 1. Na každej osi vyznačte na celom centimetri dielik a označte jeho hodnotu tak, ako vidíte na obrázku. Pozor, hodnoty na osi nemusia byť vždy rovnaké ako namerané hodnoty.

   

V tabuľke sú údaje, ktoré sme namerali, pri ochladzovaní horúcej vody.

 

 

čas/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

teplota/°C

75

71

62

56

51

46

42

38

35

32

29

 

Najväčšia teplota je 75 °C, preto hlavný dielik (1 cm) na teplotnej osi bude 10 °C a teplotná os bude dlhá 8 cm.


Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

 

 

 1. Podľa tabuľky vynášajte do grafu hodnoty. Začínajte vždy na časovej osi. Pre daný čas nájdite príslušnú teplotu a urobte tam bodku, tak ako to vidíte na obrázku.

   

   

 2. Bodky spojte čiarou, tak ako to vidíte na obrázku.

 

Takému to obrázku sa hovorí graf. Na grafe vidíte, kedy teplota klesala, aká bola najväčšia a najmenšia teplota vody a kedy to bolo.

 

V tabuľke sú údaje, ktoré sme namerali, pri ochladzovaní horúcej vody.

 

Z hodnôt v tabuľke sme zostrojili graf Zmena teploty horúcej vody pri jej ochladzovaní.

 

 

čas/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

teplota/°C

75

71

62

56

51

46

42

38

35

32

29


 

Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

 

Čítanie z grafu

 

V meteorológii sa sleduje teplota vzduchu v pravidelných časových intervaloch (napríklad vždy po uplynutí jednej hodiny) a vypočítavajú sa priemerné hodnoty teploty. Priemernú hodnotu dennej teploty za deň vypočítame, keď:


sčítame všetky hodnoty teploty namerané v priebehu dňa v pravidelných časových intervaloch, napríklad medzi šiestou a osemnástou hodinou,


súčet vydelíme počtom meraní.


Priemernú hodnotu teploty možno vypočítať aj za jednotlivé mesiace či roky. Hodnotu priemernej teploty možno zaznačiť aj do grafu ako rovnú čiaru rovnobežnú s časovou osou.


Na nasledujúcom grafe je zaznamenaná teplota vzduchu v priebehu dňa. Všimnite si, že hlavný dielik (1 cm) na časovej osi má 2 h a hlavný dielik (1 cm) na teplotnej osi má 2 °C. Doplňte do tabuľky pod grafom chýbajúce hodnoty teploty a času odčítaním z grafu. Vypočítajte aj priemernú hodnotu teploty z hodnôt v tabuľke.

 

Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

 


čas/h

0

2


6

8

10


14

16

18

20

22

24

teplota/°C


9

8


13


1715


12


 

Nám vyšla priemerná hodnota teploty počas dňa 13 °C.

 

 

Ďalej z tvaru grafu môžeme určiť, kedy teplota vzduchu stúpala a kedy klesala.

 

Z tvaru grafu ľahko určíme aj najvyššiu aj najnižšiu teplotu počas dňa, aj kedy to bolo.

 

Graf stúpa od 4 h do 14 h, to znamená, že v tom čase stúpala aj teplota vzduchu.

 

Graf klesá od 0 h do 4 h a potom od 14 h do 24 h, to znamená, že v tom čase klesala aj teplota vzduchu.

 

Graf je najvyššie o 14 h a je tam teplota 18 °C, preto bola najvyššia teplota počas dňa 18 °C a bolo to 14 h.

 

Graf je najnižšie o 4 h a je tam teplota 8 °C, preto bola najnižšia teplota počas dňa 8 °C a bolo to 4 h.
Zopakujte si:
1. Čo si potrebujete pripraviť predtým, než začnete merať teplotu horúcej vody pri jej ochladzovaní?
2. Čo si potrebujete pripraviť na to, aby ste mohli zostrojiť graf?
3. Ako vypočítame priemernú hodnotu teploty?
4. Aké údaje môžeme vyčítať z grafu?

Použitá literatúra:
Fyzika 6 pre základné školy a viacročné gymnázia - Martin Macháček
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

Zdroje obrazkov:
Fyzika 6 pre základné školy a viacročné gymnázia - Martin Macháček