Nepriama reč - Le discours indirect

 

Je správou o výpovedi iného hovoriaceho, je reprodukciou výpovede iného.

 

Pri transformácii priamej reči na nepriamu, nastáva zmena, ktorá sa týka: slovesnej osoby, slovesných tvarov, prísloviek času a otázky.


 

A/ Pri používaní slovesných tvarov platí pravidlo o časovej súslednosti.

 

Exemple:

 

Paul a dit : „J´habite à Paris.”

Paul a dit qu`il habitait à Paris.

Pavol povedal: “Bývam v Paríži.“

Pavol povedal, že býva v Paríži.
Il a dit: „J`ai habité à Paris.

Il a dit qu`il avait habité à Paris.

Povedal: „Býval som v Paríži.“

Povedal, že býval v Paríži.
Il a dit: „J`habiterai à Paris.“

Il a dit qu` il habiterait à Paris.

Povedal: „Budem bývať v Paríži.“

Povedal, že bude bývať v Paríži.


 

B/ Pri otázke platí:

 

Est-ce que tu es d`accord? → Il demande si tu es d`accord.

„ Súhlasíš “? → Pýta sa, či súhlasíš.

 

Qu`est ce que tu fais?“ → Il demande ce que tu fais.

„ Čo robíš ? “ → Pýta sa, čo robíš.


Qu`est-ce qui se passe?“ → Il demande ce qui se passe.

„ Čo sa deje ? “ → Pýta sa, čo sa deje.Zhrnutie:

 

Priama reč:


Nepriama reč:

Est-ce que ....?


Il demande

si...

pýta sa, či...

Qui................?ce qui....

pýta sa, kto...

Qu´est-ce que....?ce que...

pýta sa, čo...

Quand...?quand...

pýta sa, kedy...

Comment....?comment...

pýta sa, ako...

.......?....

pýta sa, kde...

Pourquoi.....?pourquoi...

pýta sa, prečo...


 

C/ Pri rozkaze sa použije infinitívna väzba:

 

Ferme la porte!“ → Il lui dit de fermer la porte.

„Zavri dvere! “ → Hovorí mu, aby zavrel dvere.

 Zopakujte si:
1. Na čo slúži nepriama reč vo francúzštine ?
2. Aké pravidlo platí pri použití slovesných tvarov ?
3. Čo platí pri otázke? Uveďte príklady.
4. Aká väzba sa použije pri rozkaze.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová, Francúzština pre samoukov,