Životné prostredie je časť sveta, ktorú človek používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.

Zložky životného prostredia:

       Prírodné zložkypríroda –  tvorí základné podmienky pre život, poskytujú potravu, vodu, vzduch....

http://sacr3-files.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/_processed_/csm_VYSOKE%2520TATRY%2520KRIVAN%2520IMG_3564%2520p_bb2e233318.jpg

Tatry, Slovenko (http://slovakia.travel)

       Umelé zložky - vytvorené ľudskou prácou – stroje a nástroje umožňujúce vyrábať rôzne predmety

http://www.interrail.eu/sites/interrail.eu/files/><!--[endif]--></span></a></span><span lang=

Bratislava, Slovenko (http://www.interrail.eu)

 

       Sociálne zložky - tvoria ľudia – spolužiaci, rodina, kamaráti....

http://img.cas.sk/img/12/article/694369_rodina-vianoce-stari-rodicia-dedko-babka-deti-vnucata-crop.jpg?time=1298372229&hash=9a1e39caa87436b2ac6c396af65c7722

Rodina (http://zivot.azet.sk/)

 

Súčasťou životného prostredia človeka je:

A. Pracovné prostredie škola, zamestnanie, jeho kvalita závisí od vzťahov, vybavenosti, estetického vzhľadu....

http://www.istebne.sk/images/zakladna_skola_v.jpg

Základná škola, Istebné (http://www.istebne.sk)

B. Obytné prostredie Domov (prípadne detský domov, domov dôchodcov) – jeho kvalita závisí od vlastností bytov a domov

http://dtonline.sk/static/gallery/22451-DSC_0230.jpg

Domov dôchodcov (http://dtonline.sk)

C. Rekreačné prostredie –  územia, ktoré slúžia na oddych a využitie voľného času - ihriská, parky, horské oblasti...

http://kamsdetmi.ozpreliezka.sk/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/radost3-800x600.jpg

Detské ihrisko, Bratislava (http://kamsdetmi.sk)

 

Životné prostredie každého jedinca je časťou životného prostredia ľudstva.

Kvalita prostredia sa zisťuje monitorovanímpričom môžeme zisťovať okamžitý stav prostredia, alebo dlhodobí vplyv látok na organizmy a životné prostredie.

Náuka o životnom prostredí sa nazýva enviromentalistika. Skúma základné mechanizmy pôsobenia človeka na zložky prostredia. Táto vedná disciplína je založená na poznatkoch ekológie.Zopakujte si:
1. Čo je životné prostredie?
2. Aké zložky životného prostredia poznáme?
3. Aké tri životné prostredia človeka poznáme?
4. Ako zisťujeme kvalitu životného prostredia?
5. Čo je envirometalistika?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M. – Čumová, K. – Zvončeková, V.: Prírodopis pre 9.ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 2003. ISBN 80-10-00004-3
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Piknová, Z. a spol.: Biológia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Prievidza: združenie EDUCO. 2012. ISBN 978-80-89431-34-2


Zdroje obrazkov:
http://slovakia.travel/tatry-a-severny-spis.
http://www.interrail.eu/destinations/slovakia.
http://zivot.azet.sk/galeria/10911.
http://www.istebne.sk/kultura.php?kategoria=Artikul%C3%A1rny%20kostol%C3%ADk.
http://dtonline.sk/galeria/1664/22451
http://kamsdetmi.sk/miesta/nezaradene/areal-hier-radost-strkovec-l-bratislava/