Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Zložený minulý čas (le passé composé) tvoríme vo francúzštine pomocou prítomného času pomocného slovesa avoir (mať) alebo être (byť) a príčastia minulého (le participe passé) plnovýznamového slovesa.

 

avoir/ être + participe passé

 

Zatiaľ čo slovesá I. a II. triedy tvoria príčastie minulé pravidelne, príčastia minulé nepravidelných slovies sa musíme naučiť, pretože môžu byť zakončené rôzne.

 

 

koncovka
neurčitok slovesa
príčastie minulé
-is
apprendre (naučiť sa)
appris
comprendre (rozumieť)
compris
prendre (vziať)
pris
-it
dire (povedať, hovoriť)
dit
 
traduire (preložiť)
 
traduit
-ert
offrir (darovať)
offert
ouvrir (otvoriť)
ouvert
-u
devoir (musieť)
du
pouvoir (môcť)
pu
vouloir (chcieť)
voulu
boire (piť)
bu
connaître (poznať)
connu
lire (čítať)
lu
plaire (páčiť sa)
plu
vivre (žiť)
vécu