Tvorí sa z pomocného slovesa avoir alebo être a z minulého príčastia plnovýznamového slovesa. Tento čas je najpoužívanejší minulý čas v hovorenej francúzštine.


Minulé príčastie slovies tvoríme: slovesá 1. tried - ER: od slovesa odtrhneme koncovku –er a namiesto nej pripojíme ku koreňu slovesa koncovku – é. parl / er => parl é

 

J'ai parlé         hovoril som             Nous avons parlé     hovorili sme
Tu as parlé     hovoril si                 Vous avez parlé       hovorili ste
Il a parlé         hovoril                    Ils ont parlé             hovorili

 

J´ ai regardé la télévision. Pozerala som televíziu.
Tu as joué au football. Hral si futbal.
Il a preparé le dîner. Pripravil večeru.
Nous avons cherché notre chien. Hľadali sme nášho psa.
Vous avez acheté la maison. Kúpili ste dom.
Elles ont travaillé au jardin. Pracovali v záhrade.

 

 

Minulé príčastie pre pravidelné slovesá sa tvorí nasledovne

 

slovesá -er     - er sa nahrádza -é      jouer - joué
slovesá -ir      - ir sa nahrádza - i       finir - fini
slovesá -re     - re sa nahrádza -u     
répondre - répondu

 

 

Zápor v zloženom minulom čase

 

Zápor v zloženom minulom čase tvoríme tak, že k pomocnému slovesu avoir alebo être
pridáme častice ne ........ pas.

Je n´ ai pas joué au football. Nehral som futbal.
Tu n´ as pas acheté un stylo. Nekúpil si si pero.
Il n´ est pas allé en France. Nešiel do Francúzska.
Nous ne sommes pas restés chez elle. Nezostali sme u nej.
Vous n´ avez pas trouvé votre jupe. Nenašli ste vašu sukňu.
Elles ne sont pas allées au bar. Nešli do baru.

 

 

Nepravidelné príčastia minulé

 

avoir eu /y/ - mať
connaître connu /kony/ - poznať
faire fait /fe/ - robiť
etre été /ete/ - byť
pouvoir pu /py/ - môcť
savoir su /sy/ - vedieť
voir vu /vy/ - vidieť
vouloir voulu /vuly/ - chcieť

 

 

PRÍKLADY POUŽITIA:

 

Boli sme v lese. Nous avons été dans la foręt.
Mal som jeden časopis. J'ai eu une revue.
Deti museli ísť do školy. Les enfants ont du aller ŕ l'école.
Mohol som vidieť tvojho otca. J'ai pu voir ton pére.
Videl si starý dom? As-tu vu la vieille maison?
Mohol si ísť do práce? Tu as pu aller au travail?
Nie, nemohol som, pretože nemám auto. Non, je n'ai pas pu car je n'ai pas de voiture.
Kde je tvoje auto? Ou est ta voiture?
Moje auto je v garáži. Ma voiture est au garage.
Tvoj syn si kúpil auto? Est-ce que ton fils a acheté une voiture?
Nie, nemôže, pretože nemá ešte 18 rokov. Non, il ne peut pas car il n'a pas encore 18 ans.
Ale ide do práce na motocykli. Mais il va au travail en motocyclette.
A v zime radšej ide autobusom. Et l'hiver, il prefere prendre l'autobus.
Mohli ste ísť do obchodu? Est-ce-que vous avez pu aller au magasin.
Nie, nejdem tiež dnes do obchodu, pretože je zima. Non et je ne vais pas non plus aujourd'hui au magasin car il fait froid.
Na jeseň je často zima. En automne il fait souvent froid.
A v decembri je veľa snehu na horách. Et en décembre, il y a beaucoup de neige dans la montagne.
Poznáš mesto Dijon? Est-ce-que tu connais la ville de Dijon?
Nie, mam radšej chodím na juh. Non, je preferre aller dans le sud.
Môj brat býva v Marseille na brehu mora. Mon frére habite á Marseille au bord de la mer.
Som tam často bol. J'ai souvent été la-bas.

Je to veľké mesto a sú tam pekné pláže. C'est une grande ville et il y a de belles plages.
Kam idete na dovolenku? Ou allez-vous en vacances?

Boli sme pri rieke Loire. Nous avons été au bord de la Loire.
Je tam veľa zámkov. Il y a beaucoup de châteaux.
A tento rok ideme do Anglicka. Et cette année nous allons en Angletterre.
V lete nie je zima, ale nie je často slnko. L'été il ne fait pas froid mais il n'y a pas souvent de soleil.
Deti majú radi prísť k moru. Les enfants aiment aller au bord de la mer.
Hrajú sa na pláži a vo vode. Ils jouent a la plage et dans l'eau.
Vieš, kde je Saint-Jean de Luz? Est-ce que tu sais ou est Saint-Jean de Luz?
Je to mesto pri mori pri Atlantiku. C'est une ville au bord de la mer sur l'atlantique.
Za mestom sú Pyreneje. Derriére la ville, il y a les Pyrénées.
Poznáš Pyreneje? Connais-tu les Pyrénées.
Nie, ale videl som na mape, kde to je. Non mais j'ai vu sur la carte ou c'est.
Chodíš radšej na dovolenku na jar alebo v lete? Tu aimes aller en vacances au printemps ou bien en été?
Mam rad leto, pretože je teplejšie. J'aime l'été car il fait plus chaud.
V zime deti nemôžu hrať v záhrade. l'hiver les enfants ne peuvent pas jouer (nepovpažue) dans le jardin.
Mohli ste kúpiť mäso? Avez-vous pu achater de la viande? /delavjond/Použitá literatúra:
Jana Navrátilová: Přehledná gramatika - francouzština (nové vydání). Infoa, 2009
Markéta Zettlová, Marc Baudinet: Cvičebnice francouzské gramatiky. Polyglot spol. s r.o., 2004