Teoretická časť

 

 

Zlomok je matematický zápis tvaru frac{c}{m}, kde „c“ je čitateľ zlomku, „m“ je menovateľ zlomku (môže byť akékoľvek číslo, okrem nuly, nakoľko všetci dobre vieme, že deliť nulou sa nedá) a čiara, ktorá ich od seba oddeľuje je tzv. zlomková čiara.

 

 

Zlomky, v ktorých sú aj menovateľ aj čitateľ v tvare celých čísel, tvoria množinu racionálnych čísiel (napríklad ½).

 

 

 

Základné operácie so zlomkami:

 

 

 1. sčítanie: aby sme mohli dva alebo viac zlomkov sčítať, musíme ich všetky najskôr upraviť na spoločného menovateľa, potom podľa nich upraviť čitateľov, a potom ich môžeme sčítať. Vo všeobecnosti:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 1. odčítanie: pri odčítaní platí to isté ako pri sčítaní až na to, až na to, že miesto znamienka plus nám tu bude vystupovať znamienko mínus. Vo všeobecnosti teda:

 

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 1. násobenie: násobenie zlomkov je veľmi jednoduché, postup je taký, že vynásobíme menovateľa menovateľom a čitateľa čitateľom. Vo všeobecnosti platí:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 1. delenie: delenie zlomkov má nasledujúci postup: prvý zlomok opíšeme a tento vynásobíme prevráteným druhým zlomkom, t.j.:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 

 

Vlastnosti jednotlivých operácií:

 

 

 1. komutatívnosť sčítania: sčítať dva zlomky v tvare frac{p}{r} + frac{q}{s} je to isté, ako keď ich sčítame v tvare frac{q}{s} + frac{p}{r}. Resp. ak zlomok frac{p}{r} + frac{q}{s} sčítame v tvare frac{q}{s} + frac{p}{r}, na výsledku sa nič nezmení.

 

 1. komutatívnosť násobenia: platí tu to isté ako pri sčítaní s tým rozdielom, že miesto znamienka plus je znamienko krát:

 

frac{p}{r} * frac{q}{s} je to isté ako frac{q}{s} * frac{p}{r}

 

 1. asociatívnosť: aj pri zlomkoch platí, že nezáleží na poradí, v ktorom ich budeme sčítavať:

 

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 1. distributívnosť: distributívnosť v prípade zlomkov vyzerá nasledovne:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 1. zápornosť zlomkov: zlomok je záporný:

  1. ak je menovateľ kladný a čitateľ záporný

  2. ak je menovateľ záporný a čitateľ kladný

 

 1. kladnosť zlomkov: zlomok je kladný:

  1. ak sú menovateľ aj čitateľ kladný

  2. ak sú menovateľ aj čitateľ záporný

 

 

 

 

Základné typy zlomkov:

 

 

 1. zlomok v základnom tvare: je to taký zlomok, v ktorom aj menovateľ aj čitateľ sú nesúdeliteľné čísla. Napr.:

  1. zlomky, ktoré sú v základnom tvare: 1/2; 2/3; 11/13; 4/5...

  2. zlomky, ktoré nie sú v základnom tvare: 2/4 (tento zlomok sa dá upraviť na 1/2), 3/9 (tento zlomok sa dá zjednodušiť na tvar 1/3)...

 

 1. pravý zlomok je taký zlomok, v ktorom je čitateľ menší ako menovateľ.

 

Napríklad: 2/4; 1/3; 11/13; 4/5; -4/5...

 

 

 1. nepravý zlomok je taký zlomok, v ktorom je čitateľ väčší ako menovateľ.

 

Napríklad: 3/2; 15/13; 8/5; 9/4; 16/3; -11/5...

 

 

 1. desatinný zlomok je taký zlomok, ktorý má menovateľ v tvare 10, 100, 1000, 10 000, 100 000... Alebo je to aj taký zlomok, ktorého menovateľ je možné previesť na takýto tvar.

 

Napríklad: 1/10; 2/100; 3/1000; 4/10000... resp. 2/50 = 4/100; 2/25 = 8/100...

 

 

 1. zložený zlomok je zlomok, ktorý má v menovateli a (alebo) v čitateli jeden alebo viac ďalších zlomkov.

 

Napríklad: alebo ...

 

 

 

 

Iné operácie so zlomkami

 

 

 1. krátenie zlomkov: je to operácia, pri ktorej vydelíme menovateľa aj čitateľa tým istým číslom rôznym od nuly. Vo všeobecnosti:

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 1. rozširovanie zlomkov: je to operácia, pri ktorej vynásobíme menovateľa aj čitateľa tým istým číslom rôznym od nuly

 

Zdroj: Petra Podmanická

 

 

 1. rovnosť zlomkov: dva zlomky sa rovnajú vtedy, ak sa rovnajú ich menovatele aj ich čitatele. Alebo, inak povedané dva zlomky sa rovnajú, ak platí nasledovný vzťah:

 

Zdroj: Petra Podmanická ,

ak p * s = q * r

 

 

 1. porovnávanie zlomkov: na základe vzorca v bode 3 môžeme zlomky porovnávať, t.j. určiť ten ktorý je väčší alebo menší. Vo všeobecnosti si to teda môžeme napísať nasledovne:

 

ak

 

ak

 

Pri jednoduchších zlomkoch môžeme postupovať tak, že si zlomky upravíme na spoločného menovateľa a ten zlomok, ktorý má pri takomto spoločnom menovateli väčší čitateľ je väčší zo zlomkov 

 

 

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Čo je zlomok a z čoho sa skladá?

2. Aké všetky operácie môžeme so zlomkami robiť?

3. Aké sú vlastnosti týchto operácií?

4. Aké zlomky poznáte?

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Učebnica z matematiky