Každý produkt má svoj životný cyklus.

Životný cyklus produktu je obdobie od vývoja nového produktu až po jeho stiahnutie z trhu. Životný cyklus sa vyznačuje určitými fázami.

Dĺžka životného cyklu pri jednotlivých produktoch je rozdielna. Niektoré produkty, najmä módne sa vyznačujú veľmi krátkym životom, iné majú zas život dlhý a v nezmenenej forme sa predávajú veľa rokov.


Životný cyklus produktu má niekoľko fáz.


Zdroj:zdroj: Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru OA, SPN prvé vydanie 2009, ISBN 978-80-10-01633-4Každý produkt nemusí prejsť zákonite všetkými fázami. Môže nastať napríklad aj situácia, kde produkt je uvedený na trh, ale nezíska si zákazníkov a podnik ho stiahne z trhu. Preto produkt neprejde fázou rastu predaja, zrelosti a fázou nasýtenosti.

Dĺžka životného cyklu sa vo všeobecnosti skracuje. Platí to najmä u technických výrobkov ako sú napríklad počítače, kalkulačky či kamery. Kým napríklad v 50-tych až 70-tych rokoch minulého storočia životný cyklus počítača bol 10 – 15 rokov, v súčasnosti je životný cyklus počítača 2 – 3 roky.


 

Vývoj životného cyklu produktu


Zdroj: Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru OA, SPN prvé vydanie 2009, ISBN 978-80-10-01633-4


 

Životný cyklusproduktu má 6 charakteristických fáz:

 

  1. Vývoj nového produktu

  2. Fáza uvedenia na trh

  3. Fáza rastu predaja

  4. Fáza zrelosti /dospelosti/

  5. Fáza nasýtenosti

  6. Fáza útlmu /starnutia/


 

Vývoj nového produktu

Vývoj nového produktu začína nápadom a rozvinutím myšlienky vyrobiť nový produkt. Produkt sa ešte len vyvíja, nepredáva sa a preto ešte ani neprináša žiadny zisk. Pre túto fázu je charakteristické, že sa zvyšujú náklady na výskum a vývoj, na technickú prípravu výroby, vyhotovenie prototypu a podobne.


 

Fáza uvedenia na trh

Pri uvedení produktu na trh podnik musí aktivizovať dopyt - t. j. musí podporiť dopyt po produkte a to stanovením nižšej ceny, či reklamou. Obrat je malý, pretože predaj produktu sa ešte len začína. Tržby väčšinou nepokrývajú ani náklady na výrobu a predaj produktu. Fáza uvedenia na trh trvá dovtedy, kým podnik nedosiahne prah zisku.


 

Fáza rastu predaja

Ak sa výrobok na trhu dobre uvedie – uchytí sa, nasleduje jeho druhá fáza jeho životného cyklu – fáza rastu predaja. S rastom objemu predaja rastie obrat a zvyšuje sa dosiahnutý zisk. Vysoký obrat a zisk prilákajú konkurentov, ktorí tiež začnú daný produkt vyrábať. A tým sa väčšinou fáza prudkého rastu končí.


 

Fáza zrelosti /dospelosti/

V tejto fáze sa síce ešte obrat absolútne zvyšuje, tempo /miera/ rastu sa však postupne spomaľuje. Spôsobuje to rast konkurencie, čo si vyžaduje vynaloženie nových nákladov a to na inováciu, reklamu, podporu predaja a podobne. Výrobcovia musia znižovať ceny. Obrat ešte mierne rastie, ale celkový zisk začína klesať. Postupne prestáva rásť obrat aj absolútne. Táto fáza končí stagnáciou obratu.


 

Fáza nasýtenosti

V tejto fáze dopyt stagnuje, resp. obrat klesá. Trh je nasýtený. V konkurenčnom boji sa uplatňuje najmä cenová konkurencia. Cenový boj s konkurenciou sa odráža v stále výraznejšom poklese zisku. Fáza nasýtenosti trvá tak dlho, pokiaľ sa neponúkne na trh nový produkt, ktorý dokáže danú potrebu uspokojiť lepšie.


 

Fáza útlmu

Táto fáza sa nazýva tiež fázou starnutia, resp. fázou odumierania produktu. Pôvodný produkt prenecháva stále väčší podiel trhu novému výrobku. Klesá predaj pôvodného produktu. Klesá aj obrat, najskôr pomaly, neskôr prudko. Výroba sa postupne stáva nerentabilnou, stratovou. Produkt treba vyradiť z výrobného programu a stiahnuť z trhu, resp. pokúsiť sa o takú zmenu produktu, ktorá by ho znovu vrátila na trh.

Zopakujte si:
1. Vysvetlite pojem životný cyklus produktu.
2. Vymenujte jednotlivé fázy životného cyklu produktu.
3. Opíšte jednotlivé fázy životného cyklu produktu.

Použitá literatúra:
Orbánová, D., Velichová, Ľ.,: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru obchodná akadémia, SPN, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4
Jakubeková, M., Kúrňavová, S., Hartmannová, E.,: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, prvé vydanie, 2004, ISBN 80-10-00363-8
Ing. Mokos ml., O.,: Ekonomika pre 2.ročník študijného odboru technické a informatické služby, Expol Pedagogika, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-8091-164-5