Svoju potravu v nej nachádza 10%druhov zvierat.Domov tam majú veverica,medveď,rys,hlucháň.Mnohé z týchto živočíchov žijú v listnatých aj v ihličnatých lesoch.Napríklad:líška,jeleň,vlk.
Oblasť vysokohorského živočíšstva
Viaže sa na kosodrevinu a alpínske lúky.V týchto pre život menej priaznivých podmienkach žije asi 1%druhov.Najzaujímavejšími sú kamzík a svišť.

Roztrúsené po celom území žije živočíšne spoločenstvo vôd,močiarov,brehov vôd.Z viacerých druhov tam žije divá kačica,hus, bocian...