zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Calliphora_head_2.jpg/180px-Calliphora_head_2.jpg

hlava bzučivky,na ktorej sú veľmi dobre viditeľné zloženéoči

 

 


Použitáliteratúra:

Hantabálová,I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základnýchškôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005.s. 32 - 33.