zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Blutkreislauf.png/200px-Blutkreislauf.png


 

 

 

 

Použitáliteratúra:

Hantabálová,I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základnýchškôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005.s. 30 - 31.