Živnosť je sústavná činnosť, ktorá sa uskutočňuje samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených zákonom.

V Slovenskej republike podmienky živnostenského podnikania upravuje Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).


 

PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTÍ

Vykonávať živnosť môžu fyzické aj právnické osoby, ak splnia podmienky stanovené živnostenským zákonom.


Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

 • dosiahnutie veku 18 rokov

 • spôsobilosť na právne úkony

 • bezúhonnosť


Za bezúhonného sa považuje ten kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.


 

Osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní a iných predpisov.


Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických a technologických postupov , ktoré musí spĺňať každý kto vykonáva činnosti ako napríklad vodoinštalácie, kúrenárstvo, kaderníctvo, kozmetické služby, pedikúru, masérske služby.

Osobitná odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonanej kvalifikačnej skúške pred skúšobnou komisiou.


 

DRUHY ŽVNOSTÍ

Živnosti sú:

 1. remeselné /podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore/,

 2. viazané /podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak/,

 3. voľné /ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť/

 

 

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú živnosti, kde sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom, alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní praxe. K remeselným živnostiam patrí napríklad zámočníctvo, kovoobrábanie výroba potravín a nápojov, výroba nábytku, výroba hudobných nástrojov, zlatníctvo, kaderníctvo, pedikúra,


 

Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania živností je odborná spôsobilosť získaná inak, ako pri remeselných živnostiach. Odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi podľa druhu činností. K viazaným živnostam patrí napíklad. prevádzkovanie autoškoly, projektovanie stavieb prevádzkovanie cestovných kancelárií a podobne.


 

Voľné živnosti

Ide o živnosti, pri ktorých zákon nevyžaduje odbornú spôsobilosť. Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené iba všeobecné podmienky.


Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

 1. obchodné /maloobchod, veľkoobchod, pohostinská činnosť/,

 2. výrobné /výroba finálnych produktov, zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov na výrobu finálneho produktu , predaj a oprava výrobkov/,

 3. poskytujúce služby /poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, a  iné práce/.


 

OHLÁSENIE ŽIVNOSTÍ

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sidla PO alebo bydliska FO.


ohlásení je potretrebné uviesť:

 1. osobné údaje fyzickej osoby (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu právnickej osoby,

 2. obchodný názov,

 3. predmet podnikania,

 4. identifikačné číslo,

 5. miesto podnikania,

 6. deň začatia živnosti.