Živnosť je sústavná činnosť, ktorá sa uskutočňuje samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených zákonom.


V Slovenskej republike podmienky živnostenského podnikania upravuje Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).


 

 

PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTÍ

Vykonávať živnosť môžu fyzické aj právnické osoby, ak splnia podmienky stanovené živnostenským zákonom.


 

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

 • dosiahnutie veku 18 rokov

 • spôsobilosť na právne úkony

 • bezúhonnosť


Za bezúhonného sa považuje ten kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.


 

Osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní a iných predpisov.


Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických a technologických postupov , ktoré musí spĺňať každý kto vykonáva činnosti ako napríklad vodoinštalácie, kúrenárstvo, kaderníctvo, kozmetické služby, pedikúru, masérske služby.

Osobitná odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonanej kvalifikačnej skúške pred skúšobnou komisiou.


 

 

DRUHY ŽVNOSTÍ

Živnosti sú:

 1. remeselné /podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore/,

 2. viazané /podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak/,

 3. voľné /ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť/

 

 

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú živnosti, kde sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom, alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní praxe. K remeselným živnostiam patrí napríklad zámočníctvo, kovoobrábanie výroba potravín a nápojov, výroba nábytku, výroba hudobných nástrojov, zlatníctvo, kaderníctvo, pedikúra,


Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania živností je odborná spôsobilosť získaná inak, ako pri remeselných živnostiach. Odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi podľa druhu činností. K viazaným živnostam patrí napíklad. prevádzkovanie autoškoly, projektovanie stavieb prevádzkovanie cestovných kancelárií a podobne.


Voľné živnosti

Ide o živnosti, pri ktorých zákon nevyžaduje odbornú spôsobilosť. Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené iba všeobecné podmienky.


Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

 1. obchodné /maloobchod, veľkoobchod, pohostinská činnosť/,

 2. výrobné /výroba finálnych produktov, zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov na výrobu finálneho produktu , predaj a oprava výrobkov/,

 3. poskytujúce služby /poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, a  iné práce/.


 

 

OHLÁSENIE ŽIVNOSTÍ

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sidla PO alebo bydliska FO.


ohlásení je potretrebné uviesť:

 1. osobné údaje fyzickej osoby (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu právnickej osoby,

 2. obchodný názov,

 3. predmet podnikania,

 4. identifikačné číslo,

 5. miesto podnikania,

 6. deň začatia živnosti.


FO a PO uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, údaje na splnenie registračnej povinnosti u správcu dane, údaje vyžadované na prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia.


 

Vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky potrebné náležitosti a podnikateľ spĺňa všetky podmienky, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia ohlásenia živností.


Osvedčenie o živnostenskom oprávnenívydaný FO obsahuje:

 1. osobné údaje podnikateľa,

 2. obchodné meno,

 3. identifikačné číslo,

 4. predmet, alebo predmety podnikania,

 5. miesto podnikania,

 6. dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živností FO ohlásila na dobu určitú,

 7. deň začatia živnosti,

 8. dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.


IČO pridelí FO živnostenský úrad.

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydaný PO obsahuje:

 1. obchodné meno a právnu formu,

 2. sídlo,

 3. identifikačné číslo,

 4. predmet alebo predmety podnikania,

 5. dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,

 6. deň začatia živnosti,

 7. dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.


Podnikateľ je povinný oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov potrebných na ohlásenie živností do 15 dní od vzniku týchto zmien.


 

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenie zaniká:

 • smrťou živnostníka, ak nepokračujú v živnosti dedičia,

 • zánikom právnickej osoby,

 • uplynutím času, ak sa vydalo oprávnenie na určitý čas,

 • rozhodnutím živnostenského úradu,

 • vtedy, ak to ustanoví osobitný zákon,

 • uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podniateľa alebo jeho zrušením,

 • dňom uvedeným v  oznámení o ukončení podnikania

 

Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živností. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 3 roky.

 

 

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor údajov o podnikateľoch určených zákonom o živnostenskom podnikaní.


Do živnostenského registra sa zapisujú tieto údaje vrátane zmien a doplnkov:

 • meno a priezvisko, akademický titul, rodné priezvisko,

 • rodné číslo, resp. dátum narodenia,

 • štátna príslušnosť,

 • miesto narodenia,

 • adresa bydliska,

 • obchodné meno u právnickej osoby, právna forma,

 • IČO.

 • miesto podnikania FO, alebo sídlo PO,

 • predmet, alebo predmety podnikania,

 • adresy prevádzkarni ak sú zriadené,

 • dátum vzniku živnostenského oprávnenia,

 • doba na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,

 • iné údaje a skutočnosti podľa osobitných predpisov.


Register sa člení na verejnú a neverejnú časť.Zopakujte si:
1. Definujte pojem živnosť.
2. Vymenujte všeobecné podmienky prevádzkovania živností.
3. Aké sú osobitné podmienky prevádzkovania živností?
4. Charakterizujte remeselné živnosti.
5. Charakterizujte viazané živnosti.
6. Charakterizujte voľné živnosti.
7. Vymenujte, ktoré údaje je potrebné uviesť v ohlásení živností.
8. Vymenujte, v ktorých prípadoch môže nastať zánik živnostenského oprávnenia.
9. Čo je živnostenský register a ktoré údaje sa doňho zapisujú?

Použitá literatúra:
Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších noviel s účinnosťou od 1. 7. 2014