Čo sú živé zložky prostredia?

Živé zložky prostredia sú organizmy žijúce spolu v určitom prostredí. Medzi živými organizmami – jedincami, skupinami jedincov - skupinami rastlín a živočíchov vládnu v prostredí vzájomné vzťahy, ktoré rozhodujú o ich živote. Je to napríklad správanie, potrava, úkryty, rozmnožovanie organizmov.


 

Čo je populácia?

Populácia je celkový počet organizmov rovnakého druhu všetkých vývinových stupňov žijúci v spoločnom priestore v určitom čase.

Základnou jednotkou populácie je organizmus – jedinec určitého druhu, ktorý je schopný rozmnožovať sa a mať životaschopných potomkov.


http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rupicapra_rupicapra

Populácia kamzíka

 


Vlastnosti populácie

Populácia organizmov má určité vlastnosti, ktoré sa môžu meniť, napríklad:

  • rast,

  • hustota,

  • veková štruktúra,

  • veľkosť,

  • plodnosť,

  • úmrtnosť,

  • zdravotný stav,

  • správanie.


 

Rast populácie

Rastpopulácie znamená zväčšujúci sa počet jedincov.

Populácia narastá, keď je počet nových jedincov väčší ako uhynuté jedince. Všetky jedince populácie musia mať zároveň dostatok potravy a životného priestoru.

Populácia nenarastá, keď majú jedince málo životného priestoru, málo potravy či živín, zmenu teploty, napadnutie chorobami či parazitmi.


http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_bear

Ničenie prirodzeného prostredia zapríčiňuje v Európe pokles populácie medveďa hnedého

 


Hustota populácie

Hustotapopulácie znamená počet jedincov na určitej jednotke plochy, napríklad počet medveďov na 100 km2.

Hustota populácie stúpa alebo klesá podľa životných podmienok, v ktorých jedince žijú, napríklad teplota prostredia, dostatok potravy.

Hustota populácie môže byť veľká alebo malá.

Veľká hustota populácie je zaznamenaná napríklad pri hmyze.

Malá hustota populácie je zaznamenaná napríklad pri dravcoch.

Populácia je ohrozená, ak je hustota populácie minimálna, to znamená najmenší počet jedincov na rozmnožovanie.


http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Eagle

Hustota populácie orla skalného je ohrozená – v Tatrách žije len niekoľko párov

 


Veková štruktúra populácie

Veková štruktúra populácie – sú všetky vývinové štádiá či vekové stupne jedincov v populácii - mladé, dospelé i staré jedince.

Populácia narastá, ak je v nej viac mladých jedincov ako starých, ktorí už nie sú schopní rozmnožovať sa.


http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_deer

Mláďa srnca lesného je súčasťou vekovej štruktúry populácieZopakujte si:
1. Čo je populácia?
2. Čo je základnou jednotkou populácie?
3. Ktoré vlastnosti má každá populácia?
4. Vysvetli, čo znamená pojem hustota populácie?
5. Čo všetko tvorí vekovú štruktúru populácie?
6. Aký význam pre populáciu má jej rast?

Zdroje obrazkov:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rupicapra_rupicapra
http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_bear
http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_deer
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Eagle