I. ŠPANIELSKA ABECEDA

 

 

 

 

 

A a 

G ge

M eme

S ese

B be

H hache

N ene

T te

C ce

I i

Ñ eñe

U u

CH che

J jota

O o

V uve

D de

K ka

P pe

X equis

E e

L ele

Q cu

Y i griega

F efe

LL elle

R erre

Z zetaEjemplos:


Juanjota, u, a, ene

Carmen - ce, a, erre, eme, e, ene 

II. ČLEN


  • určitý (el - los, la - las): keď sa hovorí o osobách alebo veciach už spomínaných, známych alebo bližšie určených (el amigo de Pedro, la casa de Telma Sanchéz Bendezú).


  • neurčitý člen (un – unos, una- unas): keď sa hovorí o osobách alebo veciach dosiaľ nespomínané, neznáme, alebo bližšie neurčené (un muchacho, una escuela). 

III. OSOBNÉ ZÁMENÁ

 

 

 

yo ja

nosotros, -as my

ty

vosotros, -as vy

él on

ellos oni

ella ona

ellas ony

usted vy

ustedes vyYo hablo español.

Hovorím po španielsky.


Nosotros estudiamos inglés.

My študujeme angličtinu. 

IV. PRÍTOMNÝ ČAS SLONIES I., II., III. TRIEDY

 

 

 

 

hablar - hovoriť


comer - jesť

vivir - žiť

hablo

como

vivo

hablas

comes

vives

habla

come

vive

hablamos

comemos

vivimos

habláis

coméis

vivís

hablan

comen

viven


Hablo alemán.

Hovorím po nemecky.


Hoy comen en el restaurante.

Dnes jedia v reštaurácii.


Mis padres viven en Madrid.

Moji rodičia žijú v Madride. 

V. MNOŽNÉ ČÍSLO


sa tvorí:


  • pridaním s, ak sa slovo končí na samohlásku:


Ejemplos:


estudiante- estudiantes

lengua - lenguas


 

  • pridaním es, ak sa slovo končí na spoluhlásku:


Ejemplos:


universidad – universidades

profesor - profesores
VI. NEPARAVIDELNÉ SLOVESO SER (byť)


Yo         soy       nosotros            somos

 

Tú         eres       vosotros            sois


Él                        ellos

 

Ella        es          ellas                son

 

Usted                   ustedes


 

Soy eslovaco.

Som Slovák.


Somos estudiantes.

Sme študenti. 

VII. OTÁZKA


sa tvorí:


  • zmenou intonácie: Habla alemán. - ¿Habla alemán?

  • zmenou slovosledu: Usted habla español? - ¿Habla usted español?

  • pomocou opytovacích zámen:


¿QUIÉN?

Kto?


¿QUÉ?

Čo? (pred slovesom)

Aký, ktorý? (pred podstatným menom)


¿DÓNDE?

Kde?


¿CÓMO?

Ako?

Aký? (pred slovesom ser)


¿POR QUÉ?

Prečo?Zopakujte si:
1. Preložte:

Ja som pekné dievča. Ty si z Prešova? Ja som z Nitry. Vy ste inteligentný.
Kde študujete? My hovoríme po španielsky veľmi dobre. Ona je veselá. Kto je to?

2. Slovesá v zátvorkách dajte do správneho tvaru.

Pedro (estudiar) aquí. Los amigos (vivir) en Badalona. Hoy (comer, nosotros) en casa.

Yo (trabajar) como pintor. María (ser) una chica muy simpática. ¿Por qué (estudiar, tú) ruso?

Použitá literatúra:
- vlastné poznámky