Slohové útvary
Slohový útvar je konkrétny, uzavretý a ukončený text, ktorý vznikol použitím prvkov určitého slohového postupu.


Interview je cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo televízii. Interview je rozhovor s cieľom zabaviť či poučiť pomocou vhodných pripravených otázok.

Osnova interview:

 • nadviazanie kontaktu,

 • oslovenie,

 • formulácia a spôsob kladenia otázok,

 • udržanie rozhovoru,

 • poďakovanie.


Diskusia je organizovaná výmena názorov na určitú tému. Cieľom diskusie je nájsť čo najlepšie riešenia problému, ktorý sa týka väčšieho okruhu ľudí. Na diskusiu sa účastníci i organizátori vopred pripravujú. Diskutujúci si svoj príspevok vopred napíšu a ústne ho potom prednesú napríklad na porade, schôdzi či konferencii.


Správa stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach. Môžeme ju povedať alebo napísať. Môže to byť napríklad správa v televízii, novinách, či rozhlase, SMS, e-mail, korešpondenčný lístok.

 

 

Krátke správy – SMS, e-mail

 • SMS je krátka textová správa, alebo krátky textový odkaz prenášaný medzi mobilnými telefónmi alebo cez internet. Správa by mala byť stručná a výstižná. Obsahuje obmedzený počet znakov.

 • E-mail je druh elektronickej komunikácie, ktorá slúži na prenos informácií s adresátom. Spätná väzba – odozva adresáta nie je okamžitá.

 

Oznámenie stručne a výstižne informuje o budúcej udalosti.

 • Inzerát je krátke verejné oznámenie, v ktorom ľudia niečo hľadajú alebo ponúkajú. Inzerát píšeme zrozumiteľne, stručne a bez gramatických chýb.

 • Plagát je verejné oznámenie o pripravovanom podujatí, napríklad divadelné predstavenie, diskotéka. Plagát býva zavesený na verejnom a dobre viditeľnom mieste.

 • Pozvánka je krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí. Na pozvánke sú uvedené presné údaje: miesto, čas, dátum.

 • Vizitka je malá papierová kartička, na ktorej sú uvedené základné informácie o človeku. Slúži na odovzdanie uvedených informácií inej osobe. Vizitky používame v každodennom spoločenskom živote. Na vizitke sú predtlačené základné údaje o autorovi – meno, adresa, tel. číslo, je praktická, stručne odovzdáva informácie prijímateľovi.

 • Reklama je písané alebo hovorené verejné odporúčanie tovaru alebo služieb najčastejšie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Jej úlohou je informovať ľudí o ponuke na trhu. Cieľom reklamy je viesť ľudí k nákupu tovaru či spotrebe. Reklama musí byť zrozumiteľná pre veľkú skupinu ľudí, krátka a výstižná.

 

 

Rozprávanie zachytáva jedinečnú udalosť, zážitok či príbeh, ktorý sa odvíja v časovej postupnosti. Rozprávanie členíme na úvod, jadro a záver. Často používame plnovýznamové slovesá, najčastejšie v minulom čase.

 • Ja rozprávanie – rozprávač rozpráva svoj vlastný príbeh, zobrazuje svoje vnútorné stavy a pocity. Rozprávač používa slovesá v tvare 1. osoby jednotného čísla.

 • On rozprávanie – rozprávač rozpráva príbeh alebo zážitok, ktorého sám nebol účastníkom. Rozprávač zobrazuje udalosti, konanie a prežívanie postáv v tvare 3. osoby.

 • Rozprávanie s prvkami opisu – rozprávač rozpráva príbeh alebo zážitok, pri ktorom opisuje aj vlastnosti človeka, jeho výzor, opisuje napríklad krajinu.


Opis je slohový útvar, v ktorom vyjadrujeme znaky a vlastnosti veci, rastliny, zvieraťa alebo osoby. Opisom zachytávame deje, procesy, činnosti, ktoré sa opakujú.

 • Statický opis vzniká, keď opisujeme vec, zviera alebo rastlinu, informujeme o zložení, stavbe a vypočítavame trvalé vlastnosti. Používame slovesá v prítomnom čase, oznamovacie vety, presné pomenovania a vecné prirovnania.

 • Dynamický opis vzniká, keď opisujeme dej, proces alebo činnosť, ktorá sa opakuje. Jedným z druhov dynamického opisu je opis pracovného postupu.

 • Umelecký opis vzniká, keď nejakú vec alebo jav opisujeme obrazne, pomocou umeleckých prostriedkov. Umelecký opis vyjadruje pocity, nálady, myšlienky autora.

 • Charakteristika je výstižný opis, v ktorom sa vymenúvajú typické telesné alebo povahové vlastnosti človeka.

Vonkajšia charakteristika výstižne opisuje najvýraznejšie telesné vlastnosti človeka.

Vnútorná charakteristika výstižne opisuje typické povahové a duševné vlastnosti človeka.

Karikatúra je druh charakteristiky, ktorý výstižne opisuje najmä záporné vlastnosti a slabosti človeka, zveličuje ich až do humornej podoby. Poukazuje na isté črty človeka, prípadne ich zosmiešňuje.

 

Pozdrav

 • Pohľadnica je karta s obrázkom alebo nejakou fotografiou, ktorú zasielame poštou. Pohľadnicu posielame pri rôznych príležitostiach, napríklad na narodeniny, meniny, Vianoce, Veľkú noc, či ako pozdrav z dovolenky. Pohľadnica by mala byť stručná a zrozumiteľná. Text začíname oslovením, používame zámená s veľkými začiatočnými písmenami - Ťa, Tebe, Vám, Tvoj a končíme podpisom. Adresu vypisujeme podľa predtlače.

 

Súkromný list je spôsob dorozumievania sa medzi blízkymi ľuďmi, priateľmi či príbuznými. V súkromnom liste vyjadrujeme svoje pocity, zážitky či potreby. Súkromný list začíname oslovením a končíme rozlúčením, pozdravom a podpisom. Zámená píšeme s veľkým začiatočným písmenom (Ty, Vy, Tvoj, Váš).

 

Príhovor – prívet je rečnícky prejav, ktorý používame pri otváraní alebo zakončení spoločenského podujatia.


Projekt je dielo či výtvor v hociktorej ľudskej činnosti. Je väčšinou výsledkom tímovej práce – práce skupiny ľudí. Projekt obsahuje plán – návrh, časový harmonogram, rozdelenie úloh, potrebný materiál a pomôcky, a napokon prezentáciu výsledku. 

 Zopakujte si:
1. Definuj pojem slohové útvary.
2. Ktoré druhy rozprávania poznáš?
3. Aký je rozdiel medzi dynamickým a statickým opisom?
4. Ktoré druhy charakteristiky poznáš?
5. Čo je príhovor?
6. Aký je rozdiel medzi správou a pozvánkou?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009. 95 s.
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. 92 s.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.