5. Skladba

 

 

Vetná skladba je časť gramatiky, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi slovami vo vete, správnym tvorením vetných konštrukcií a správnym slovosledom.

Hlavnou jednotkou vetnej skladby je veta, ktorá je zložená z vetných členov (podmet, prísudok, vetný základ).

 

 

Vety

 

Vety delíme podľa:

  • obsahu hovoriaceho,
  • zloženia,
  • členitosti gramatického jadra.

 

 

Vety podľa obsahu (zámeru) hovoriaceho

Vety podľa obsahu hovoriaceho delíme na:

  • oznamovacie vety,
  •  opytovacie vety,
  •  rozkazovacie vety,
  •  želacie vety.

 

 

Oznamovacie vety sú vety, ktorými chce hovoriaci niečo niekomu oznámiť. Za oznamovacími vetami píšeme bodku.

Príklady: Starý otec je v lese. Zajtra musím ísť na lekárske vyšetrenie.

 

 

Opytovacie vety sú vety, ktorými sa hovoriaci chce niekoho na niečo spýtať. Za opytovacími vetami píšeme otáznik.

Príklady: Kedy sa vrátiš? Môžem byť úprimný? Aké bude dnes počasie?

 

 

Rozkazovacie vety sú vety, ktorými hovoriaci vyslovuje rozkaz, zákaz alebo príkaz – chce, aby niekto niečo vykonal alebo nevykonal. Za rozkazovacou vetou píšeme výkričník.

Príklady: Utekaj za ním! Podrž mi to! Choď už do práce!

 

 

Želacie vety  sú vety, ktorými hovoriaci vyjadruje svoje želanie. Za želacou vetou píšeme výkričník alebo bodku.

Príklady: Nech sa ti darí! Bodaj by nám to vyšlo! Kiež by ma prijali!

 

 

Forma zvolania

Forma zvolania je veta, ktorá obsahuje citové pohnutie hovoriaceho (strach, radosť).

Všetky druhy viet - oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, môžu mať aj formu zvolania. Za takýmito vetami píšeme výkričník, alebo otáznik aj výkričník.

Príklady: Čo si to vyviedol?! Tomu mám uveriť?! Čo si to povedala?! Tak sa mi to páči!

 

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu alebo želaciu vetu:

Bodaj by si sa skoro uzdravil

želacia veta

Prečo si sa nenajedol

opytovacia veta

Odkiaľ to vieš

opytovacia veta

Prídem domov až večer

oznamovacia veta

Kiež by som to stihla

želacia veta

Vstaň a umy sa

rozkazovacia veta

Ponáhľaj sa domov

rozkazovacia veta

Nech nespadne

želacia veta

 

 

Vety podľa zloženia

Vety podľa zloženia delíme na:

  • jednoduché vety,
  • zložené vety.