5. Skladba

 

 

Vetná skladba je časť gramatiky, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi slovami vo vete, správnym tvorením vetných konštrukcií a správnym slovosledom.

Hlavnou jednotkou vetnej skladby je veta, ktorá je zložená z vetných členov (podmet, prísudok, vetný základ).

 

 

Vety

 

Vety delíme podľa:

 • obsahu hovoriaceho,
 • zloženia,
 • členitosti gramatického jadra.

 

 

Vety podľa obsahu (zámeru) hovoriaceho

Vety podľa obsahu hovoriaceho delíme na:

 • oznamovacie vety,
 •  opytovacie vety,
 •  rozkazovacie vety,
 •  želacie vety.

 

 

Oznamovacie vety sú vety, ktorými chce hovoriaci niečo niekomu oznámiť. Za oznamovacími vetami píšeme bodku.

Príklady: Starý otec je v lese. Zajtra musím ísť na lekárske vyšetrenie.

 

 

Opytovacie vety sú vety, ktorými sa hovoriaci chce niekoho na niečo spýtať. Za opytovacími vetami píšeme otáznik.

Príklady: Kedy sa vrátiš? Môžem byť úprimný? Aké bude dnes počasie?

 

 

Rozkazovacie vety sú vety, ktorými hovoriaci vyslovuje rozkaz, zákaz alebo príkaz – chce, aby niekto niečo vykonal alebo nevykonal. Za rozkazovacou vetou píšeme výkričník.

Príklady: Utekaj za ním! Podrž mi to! Choď už do práce!

 

 

Želacie vety  sú vety, ktorými hovoriaci vyjadruje svoje želanie. Za želacou vetou píšeme výkričník alebo bodku.

Príklady: Nech sa ti darí! Bodaj by nám to vyšlo! Kiež by ma prijali!

 

 

Forma zvolania

Forma zvolania je veta, ktorá obsahuje citové pohnutie hovoriaceho (strach, radosť).

Všetky druhy viet - oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, môžu mať aj formu zvolania. Za takýmito vetami píšeme výkričník, alebo otáznik aj výkričník.

Príklady: Čo si to vyviedol?! Tomu mám uveriť?! Čo si to povedala?! Tak sa mi to páči!

 

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu alebo želaciu vetu:

Bodaj by si sa skoro uzdravil

želacia veta

Prečo si sa nenajedol

opytovacia veta

Odkiaľ to vieš

opytovacia veta

Prídem domov až večer

oznamovacia veta

Kiež by som to stihla

želacia veta

Vstaň a umy sa

rozkazovacia veta

Ponáhľaj sa domov

rozkazovacia veta

Nech nespadne

želacia veta

 

 

Vety podľa zloženia

Vety podľa zloženia delíme na:

 • jednoduché vety,
 • zložené vety.


 

Jednoduché vety  

Jednoduché vety  sú vety, ktoré majú iba jeden prisudzovací sklad, teda jedno spojenie podmetu a prísudku.

Príklady: Stará mama ochorela. Celá záhrada je rozkvitnutá. Rýchlo sa rozhodni!

 

 

Jednoduché vety delíme na:

 • holé vety,
 • rozvité vety.Holé vety obsahujú len podmet a prísudok, alebo nevyjadrený podmet a prísudok. Hlavné vetné členy – podmet a prísudok nie sú bližšie určené žiadnym rozvíjacím vetným členom.


Príklady:

Holé vety s vyjadreným podmetom a prísudkom: Peter zvíťazil. Dieťa neplače?

Holé vety s nevyjadreným podmetom a prísudkom: Zvíťazil. Neplače? Pokračuj!Rozvité vety sú vety, ktoré majú jeden, alebo oba základné vetné členy bližšie určené rozvíjacím vetným členom.

Príklady: Náš Peter zvíťazil už tretíkrát. Malé dieťa už neplače? 

 

 

Zložené vety

Zložené vety majú dva alebo viac prisudzovacích skladov (podmetov a prísudkov). Zložené vety nazývame súvetia.

Príklady: Miro naštartoval a odišiel. Ponáhľala som sa, lebo som vedela, že ma budeš čakať.


Zložené vety – súvetia delíme na:

 • jednoduché súvetia,
 • zložené súvetia.Jednoduché súvetia sú vety, ktoré obsahujú dva prisudzovacie sklady (podmety a prísudky).

Príklady: Vstal som a umyl som si zuby. Zajtra sa pobalím a odídem za rodičmi.


 

Zložené súvetia sú vety, ktoré obsahujú viac prisudzovacích skladov.

Príklady: Potôčik rýchlo vysychá, pretože už dlho nepršalo, ani nesnežilo.

 

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o holú, rozvitú vetu, alebo súvetie:


Zastonala.

jednoduchá holá veta

Rex zaštekal.

jednoduchá holá veta

Dnes sme vyhrali.

jednoduchá rozvitá veta

Budeme hrať zápas a vyhráme.

súvetie

Tréner zapískal.

jednoduchá holá veta

Jano príde dnes aj zajtra?

jednoduchá rozvitá veta

Povedz mi, čo mám urobiť?

súvetie

To som ešte nikdy nevidela!

jednoduchá rozvitá veta

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o holú vetu s vyjadreným alebo nevyjadreným podmetom:

Slnko stúpa vyššie a vyššie.

vyjadrený podmet (slnko)

Musia kŕmiť zvieratá.

nevyjadrený podmet (oni)

Pri strome sa objavili veveričky.

vyjadrený podmet (veveričky)

V lese rastú orechy.

vyjadrený podmet (orechy)

V zime sa ukryje do nory.

nevyjadrený podmet (ona)

Veselo poskočil.

nevyjadrený podmet (on)

Stravujete sa?

nevyjadrený podmet (vy)

Žiaci sa tvárili nechápavo.

vyjadrený podmet (žiaci)

 Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. 92 s.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.